EYEWARE BEAM SOLUTION | Sekretessmeddelande

 1. Introduktion

Vi inser vikten av din integritet och transparens i vår behandling av dina personuppgifter.

På Eyeware Tech SA (vi, vår eller Glasögon), inser vi vikten av din integritet och transparens i vår behandling av dina personuppgifter.

Detta sekretessmeddelande (Sekretessmeddelande) informerar dig om de personuppgifter vi samlar in och behandlar i samband med tillhandahållandet av vår Beam Solution (den Beam Solution) och/eller tjänsterna som tillhandahålls genom Beam Solution (tillsammans med Beam Solution, vår Tjänster).

Genom att komma åt och använda våra tjänster erkänner du uttryckligen att vi kan samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Detta integritetsmeddelande är inkorporerat i och utgör en integrerad del av vår villkor [https://beam.eyeware.tech/license.html] för Beam Solution (Till dig). Alla termer med versaler som inte definieras i detta dokument har den innebörd som ges till dem i användarvillkoren.

 1. Kort version

Följande är en kort sammanfattning av (men inte en ersättning för) detta sekretessmeddelande:

 • Eyeware Tech SA är ansvarig för behandlingen, som personuppgiftsansvarig, av dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande gäller dock bara för våra aktiviteter och inte för tredjepartsleverantörers (även om vi länkar till deras tjänster eller om de integrerar Beam Solution med sina egna applikationer) (se avsnitt 3 och 8);
 • Som en del av vår drift av tjänsterna kan vi komma åt och/eller samla in personuppgifter som tillhandahålls oss av dig, eller som vi samlar in automatiskt när du interagerar med tjänsterna.
 • Vi behandlar sådana personuppgifter i enlighet med schweiziska lagar och andra lagar som är tillämpliga på oss, främst i syfte att tillhandahålla våra tjänster (se avsnitt 4).
 • I synnerhet, för att förse dig med tjänsterna, beräknar vi i realtid huvud-, ansikts- och ögonspårningsdata (Spårningsdata) med enhetens kamera. Samtidigt som vi gör det spela inte in eller lagra dina videoinspelningar. Om du integrerar vår teknik med ditt eget innehåll (som en video), kommer vi inte heller att spela in eller komma åt sådant innehåll (se avsnitt 4 och 10);
 • Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig, skicka vårt nyhetsbrev, analysera och förbättra användningen av våra tjänster, uppfylla våra juridiska skyldigheter och för andra legitima ändamål som anges i detta integritetsmeddelande (se avsnitt 7, såväl som avsnitt 5 och 6);
 • Dina personuppgifter lagras i Schweiz och/eller i EU. Vi delar dem inte med tredje part eller överför dem utomlands, såvida detta inte är både nödvändigt för driften av våra tjänster och tillåts enligt tillämplig lag. Detta kan till exempel vara fallet när vi använder tjänsteleverantörer eller måste interagera med tredje part för att bedriva vår professionella verksamhet (se avsnitt 8 och 9);
 • Vi lagrar inte dina personuppgifter i en form som tillåter din identifiering längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande. Dessutom lagrar vi inte alls videoinspelningar som tagits av dina kameror (vi behandlar endast liveflöden för att generera spårningsdata) (se avsnitt 10);
 • Vi tillämpar säkerhetsåtgärder och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Ingen IT-infrastruktur är dock helt säker, och vi kan inte garantera att vår är (se avsnitt 11);
 • Du kan kontakta oss ([email protected]) för att utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter (se 13 och 14 §§).
 1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Schweiz, är ansvarig för behandlingen, som personuppgiftsansvarig, av dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan i avsnitt 14.

Detta integritetsmeddelande gäller endast behandling som utförs av eller på uppdrag av oss. Även om vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser, innehåll eller tjänster, är vi inte ansvariga för deras policyer i relation till personuppgifter. Under sådana omständigheter styrs insamlingen och användningen av dina personuppgifter av dessa tredjepartsleverantörers integritetspolicy, som du bör granska noggrant för att lära dig mer om deras behandlingsmetoder för personuppgifter.

Vi anser att Beam Solution borde vara mycket tillgänglig. För detta ändamål tillhandahåller vi verktyg till utvecklare och tredje tjänsteleverantörer (vår Partners) vilket gör det möjligt för dem att integrera vår eyetracking-teknik i sina egna produkter. När de gör det (och under förutsättning att de accepterar vår SDK-licensvillkor [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; mer om detta i avsnitt 8), kan partnerna komma åt spårningsdata (huvudställning, blickkoordinater) och skapa sina egna interaktiva applikationer.

Om du är användare eller kund hos någon av våra partners (a User-of-a-Partner), läs följande: detta integritetsmeddelande tar inte upp hur våra partners samlar in och använder dina personuppgifter. Om du vill göra några förfrågningar eller frågor angående dina personuppgifter, vänligen kontakta sådana partner(er) direkt. Om du till exempel vill begära att få tillgång till, korrigera, ändra eller radera felaktiga personuppgifter som ursprungligen samlades in av en av våra partner, vänligen rikta din förfrågan till relevant partner.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster, till exempel när du kommunicerar med oss, genom webbformulär du fyller i eller när du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Det är obligatoriskt att fylla i datafälten som identifieras med en asterisk. Om ett eller flera obligatoriska datafält inte är ifyllda kommer vi inte att kunna ge tillgång till våra tjänster. Du behöver inte fylla i de valfria datafälten för att få tillgång till våra tjänster.

Vi samlar in huvud- och ögonspårningsdata i realtid, utan att lagra några videoinspelningar och utan att samla in någon annan personlig information under denna process.

När du använder Beam Solution, med hjälp av kameraflödet på din enhet, beräknar Beam Solution automatiskt din huvud- och ansiktsposition, såväl som blickkoordinater (spårningsdata). Beräkningen sker i realtid och görs direkt på din enhet. Videorna som spelats in med din kamera överförs inte till våra tjänster och vi varken spelar in eller lagrar dem.

Vi samlar bara in utdata från denna beräkning (spårningsdata), som är nödvändig för att tillhandahålla vår teknik (och tjänster från våra partners). Vi lagrar inte spårningsdata på ett sätt som tillåter oss att identifiera dig, och länkar inte den till annan information om dig.

Vi samlar inte in ditt innehåll, till exempel videoströmmar.

Du kan integrera vår eyetracking-teknik med ditt eget innehåll, till exempel videoströmmar.

Som regel lagrar eller behandlar vi inte ditt innehåll.

De enda undantagen från denna regel gäller valfria tjänster som du kan begära, som kräver åtkomst till ditt innehåll. I sådana fall kommer vi att informera dig i förväg om dina bearbetningsaktiviteter.

Vissa personuppgifter samlas också in på ett automatiserat sätt.

Vi samlar också automatiskt in loggar och analysdata om dina aktiviteter, som beskrivs närmare i detta sekretessmeddelande. Du kan definiera vissa behörigheter relaterade till automatisk insamling av dina personuppgifter när du konfigurerar din enhet enligt tillgängliga funktioner.

 1. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på automatiserade sätt för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämplig lag.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, särskilt schweiziska dataskyddslagar och, i den mån de gäller oss, annan dataskyddslagstiftning, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) eller motsvarande i Storbritannien, med hjälp av datorer eller datorverktyg, i linje med syftena som anges i detta sekretessmeddelande.

Vi behandlar inte dina personuppgifter för att skapa en profil om dig (profilering). Vi fattar inte heller beslut uteslutande utifrån en automatiserad behandling som har rättsverkningar för de registrerade eller påverkar dem påtagligt (automatiskt individuellt beslut).

Vi kan kombinera dina personuppgifter med annan information (sammanställd) eller radera all information som gör att vi kan identifiera dig (anonymisera), så att de inte längre anses vara personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, i vilket fall detta integritetsmeddelande inte längre kommer att gäller, och vi kan använda sådana uppgifter för ändamål som inte avses i detta sekretessmeddelande (t.ex. för benchmarking eller analysändamål, eller för att utveckla och marknadsföra nya tjänster). Du kan när som helst invända mot anonymisering eller sammanställning av dina personuppgifter för detta ändamål (se avsnitt 13 nedan för ytterligare information om dina rättigheter).

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska lämpliga säkerhetsåtgärderna för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring, ändring eller förstörelse av dina personuppgifter, enligt beskrivningen i avsnitt 11 nedan.

 1. På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en giltig rättslig grund för det.

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter om vi har en giltig juridisk grund för att göra det. Beroende på vilken behandlingsaktivitet som utförs kommer vi därför endast att behandla dina personuppgifter om:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig eller för att vidta åtgärder före avtal på din begäran (Avtalsmässig nödvändighet);

Detta är särskilt fallet när behandling av dina personuppgifter är strikt nödvändig för att tillhandahålla dig Tjänsterna, som närmare specificeras i avsnitt 7 nedan. När GDPR gäller, baseras avtalsmässig nödvändighet på artikel 6(1)(b) GDPR;

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra legitima intressen, och endast i den utsträckning som dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte kräver att vi avstår från behandling (Berättigat intresse);

Våra legitima intressen inkluderar särskilt (i) att säkerställa att våra tjänster tillhandahålls på ett effektivt och säkert sätt (t.ex. genom intern analys av Tjänsternas stabilitet och säkerhet, uppdateringar och felsökning, samt supporttjänster); (ii) förbättra och utveckla tjänsterna (inklusive övervakning av användningen av våra tjänster och för statistiska ändamål); (iii) dra nytta av kostnadseffektiva tjänster (t.ex. kan vi välja att använda vissa tjänster som erbjuds av leverantörer istället för att utföra verksamheten själva); och (iv) att uppnå våra företagsmål. När GDPR gäller baseras Legitima Intresse på Artikel 6(1)(f) GDPR;

 • Vi har erhållit ditt förhandsgodkännande på ett tydligt och otvetydigt sätt (Samtycke);

När GDPR gäller baseras samtycke på artikel 6(1)(a) GDPR;

 • Behandlingen är nödvändig för att följa våra juridiska eller regulatoriska skyldigheter (Juridisk skyldighet);

Slutligen kommer vi att behandla dina personuppgifter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, som närmare anges i avsnitt 7 nedan. När GDPR gäller baseras juridisk skyldighet på artikel 6(1)(c) GDPR.

 1. Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för legitima och tydligt identifierade ändamål:

Dina personuppgifter samlas in och behandlas i syfte att driva Tjänsterna och för de andra legitima ändamål som uttryckligen anges nedan, endast i den utsträckning som är relevant för att uppnå dessa ändamål, och behandlas inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dem.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

För att driva Beam Solution och tillhandahålla relaterade tjänster.

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, baserat på vår avtalsmässiga nödvändighet för att göra det, inklusive för att interagera med dig, förse dig med de begärda tjänsterna, såväl som för kund- och användarhanteringsändamål.

Utöver de personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med Beam Solution, och spårningsdata som vi samlar in med din enhetskamera (se avsnitt 4 för ytterligare information om detta), samlar vi automatiskt in teknisk information om dina interaktioner med tjänsterna, t.ex. som den lokala IP-adressen, innehållet som nåddes, datum och tid för åtkomst, information om din enhetstyp och operativsystem, dina preferenser eller annan information relaterad till din interaktion med Beam Solution, inklusive dina navigeringsdetaljer på Beam Lösning. Vi behandlar dessa data för att upprätta en anslutning till din enhet över internet, för att utvärdera användningen av Beam Solution och för att hantera dess stabilitet och säkerhet, baserat på vårt legitima intresse att göra det.

För att kontakta dig och svara på dina frågor och göra det möjligt för dig att interagera med andra användare.

Du har möjlighet att kontakta oss via Beam Solution via e-post. I detta sammanhang behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss (inklusive din kontaktinformation och föremålet för begäran). Dessa uppgifter används i syfte att förse dig med den efterfrågade informationen och tjänsterna, baserat på vår avtalsmässiga nödvändighet.

Du kan också välja att använda tjänster från tredje part genom vår Beam Solution, som t.ex Disharmoni, för att interagera med andra användare. I sådana fall är dessa leverantörers integritetspolicy tillämpliga.

För att skicka vårt nyhetsbrev och annan reklaminformation till dig.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att samla in dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress) och använda dem för att förse dig med vårt nyhetsbrev, baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten, i så fall kommer dina kontaktuppgifter att raderas.

Vi behandlar tidpunkten för registrering och din bekräftelse på att du anmäler dig baserat på vår juridiska skyldighet för att visa efterlevnad. Vi analyserar också din användning av vårt nyhetsbrev, t.ex. om du har öppnat det eller klickat på vissa länkar, och bearbetar dessa uppgifter för att optimera och förbättra vårt nyhetsbrev, baserat på vårt legitima intresse.

Vi använder tredje parts tjänster från Mailchimp för att tillhandahålla vår nyhetsbrevstjänst, som kommer att ha tillgång till dina inloggningsuppgifter för att kunna förse dig med tjänsten. Dess sekretesspolicy är tillämplig i samband med detta, som du hittar här: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Oberoende av din prenumeration på vårt nyhetsbrev kan vi också kontakta dig via e-post för att informera dig om våra aktiviteter om du tidigare har prenumererat på användningen av våra tjänster, om du inte har invänt mot motsvarande användning av din e-postadress. Du kan när som helst invända mot användningen av din e-postadress för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation i avsnitt 14). Den rättsliga grunden för motsvarande behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse av att annonsera vissa säljerbjudanden och aktiviteter relaterade till våra tidigare interaktioner med dig.

För intern analys och statistiska ändamål för att förbättra våra tjänster.

Såvida du inte invänder mot sådan behandling, kan vi behandla dina personuppgifter, i synnerhet uppgifter som rör din användning av våra tjänster och dina preferenser (t.ex. innehållet du har tillgång till, datum och tid för åtkomst och dina preferenser), för intern analys och statistiska ändamål , för att bättre förstå våra användares behov, för att optimera deras upplevelse och i allmänhet förbättra ergonomin och funktionaliteten hos våra tjänster. Du kan när som helst invända mot sådana bearbetningsaktiviteter (se avsnitt 13 nedan för ytterligare information om dina rättigheter).

Vi länkar inte denna information till dig eller ditt konto. Vi använder analysverktyg som tillhandahålls av kända marknadsleverantörer – såsom standardstatistikverktyget från Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate och Firebase – som endast tillhandahåller aggregerade eller anonymiserade, icke-identifierbara data. Dessa tjänsteleverantörers integritetspolicy är tillämplig i detta sammanhang. Du hittar information om deras sekretesspraxis och hur du väljer bort deras analyscookies genom att klicka på följande länkar: Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Överleva.

För att följa våra andra juridiska skyldigheter eller för andra legitima intressen.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter ytterligare om vi har en juridisk skyldighet att göra det eller för andra legitima intressen. Detta kommer till exempel att vara fallet om vi behöver lämna ut viss information till offentliga myndigheter eller behålla sådan information för skatte- eller redovisningsändamål, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

De personuppgifter som vi behandlar för detta ändamål är de som vi samlat in för något av de syften som anges på andra ställen i detta avsnitt 7. Vi behåller personuppgifterna under den rättsliga skyldighet som ålagts oss.

Om vi har fått ditt samtycke.

Utöver ovanstående kan vi komma att behandla dina personuppgifter om vi har erhållit ditt otvetydiga samtycke i förväg för specifika ändamål. Samtycke som ges kan återkallas när som helst, men detta påverkar inte uppgifter som behandlas före återkallelsen.

 1. De omständigheter under vilka vi delar dina personuppgifter med tredje part

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part om detta är nödvändigt för driften av våra tjänster, om det finns en juridisk skyldighet eller tillåtelse att göra det, eller om det finns en annan giltig anledning att göra det.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer i samband med driften av Tjänsterna och med underleverantörer såsom IT-tjänsteleverantörer, molntjänstleverantörer, databasleverantörer, leverantörer av automatiserade marknadsföringslösningar och konsulter, inklusive Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, och Överleva. Detaljerad information om dessa leverantörer finns i föregående avsnitt.

Innan vi överför personuppgifter till dessa leverantörer, ser vi till att ha den avtalsmässiga dokumentationen på plats för att säkerställa att de kommer att ge ett lika skydd av användarnas personuppgifter som anges i detta integritetsmeddelande.

Vi kan komma att dela dina spårningsdata med partners om du använder vår teknik med deras tjänster.

Som anges i avsnitt 3, om du interagerar med Beam Solution genom ansökan av en partner, kommer den partnern att ha tillgång till dina spårningsdata och behandla dem i enlighet med sin egen sekretesspraxis.

För tydlighetens skull har partners endast tillgång till spårningsdata och inte till dina videoinspelningar (för mer information om detta, se avsnitt 4). För att få tillgång till spårningsdata måste partners godkänna vår SDK-licensvillkor, som kräver att de i avsnitt 4.2:

 • tillhandahålla tillräcklig information till användarna;
 • erhålla användarnas tidigare uttryckliga och fritt givna samtycke innan de använder deras data;
 • säkerställa säkerheten för sådana uppgifter; och
 • följa tillämplig integritetslagstiftning.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part där vi har en juridisk skyldighet att göra det eller ett berättigat intresse av att göra det.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter där vi har ett legitimt intresse av att göra det, till exempel (i) för att svara på en begäran från en rättslig myndighet eller i enlighet med en rättslig skyldighet; (ii) att väcka eller försvara sig mot ett anspråk eller rättegång; eller (iii) i samband med omstrukturering, i synnerhet om vi överför våra tillgångar till ett annat företag.

 1. Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan komma att avslöjas utanför Schweiz och Europeiska Unionen, inklusive till länder som inte garanterar samma nivå av dataskydd och integritet som Schweiz och Europeiska Unionen.

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan lagras och bearbetas i Schweiz och Europeiska unionen, eller överföras till, lagras på eller på annat sätt behandlas någon annanstans, inklusive i USA, eller något annat land som inte nödvändigtvis erbjuder en adekvat datanivå skydd som erkänts av Schweiz och/eller Europeiska unionen. I sådana fall kommer vi att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, till exempel genom att förlita oss på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Om du överför information och data till oss anses du uttryckligen samtycka till sådana dataöverföringar. Du kan begära ytterligare information i detta avseende och få en kopia av de relevanta skyddsåtgärderna på begäran genom att skicka en begäran till den kontaktadress som anges i avsnitt 14 nedan.

 1. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt. 

Vi kommer att radera eller anonymisera personuppgifter så snart det inte längre är nödvändigt för oss att uppfylla de syften som anges i avsnitt 7 i detta integritetsmeddelande. Denna period varierar beroende på vilken typ av data det gäller och tillämpliga lagkrav. I regel:

 • Som beskrivs i avsnitt 4 lagrar vi inte videoinspelningar som tagits med dina kameror (vi behandlar bara liveflöden).
 • Spårningsdata som genereras genom Beam Solutions anonymiseras omedelbart (vilket innebär att data inte kan länkas till dig).
 • Din kontoinformation sparas så länge ditt konto är aktivt. Om du tar bort ditt användarkonto kommer din kontoinformation att raderas eller anonymiseras omedelbart efter en sådan händelse, såvida inte data måste sparas av en giltig anledning (såsom bevis- eller skatteändamål);
 • Loggfiler tas som regel automatiskt bort eller anonymiseras inom 30 dagar efter insamlingen, såvida vi inte måste behålla dem av en giltig anledning.
 1. säkerhet

Vi upprätthåller fysiska, tekniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi är engagerade i säkerheten för dina personuppgifter och har på plats fysiska, administrativa och tekniska åtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra obehörig åtkomst till dem. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de personer som behöver veta dem för det syfte som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Dessutom använder vi standardsäkerhetsprotokoll och mekanismer för att utbyta överföring av känsliga uppgifter. När du anger känslig information på vår Beam Solution, krypterar vi den med Transport Layer Security (TLS)-teknik.

Även om vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter är ingen IT-infrastruktur helt säker. Därför kan vi inte garantera att data du lämnar till oss är säker och skyddad från all obehörig tredje parts åtkomst och stöld. Vi frånsäger oss allt ansvar i detta avseende.

Internet är en global miljö. Som ett resultat, genom att skicka information till oss elektroniskt, kan sådan data överföras internationellt över internet beroende på var du befinner dig. Internet är inte en säker miljö och detta integritetsmeddelande gäller för vår användning av dina personuppgifter när det endast är under vår kontroll. Med tanke på internets inneboende natur görs alla internetöverföringar på egen risk.

Om vi har rimliga skäl att tro att dina personuppgifter har förvärvats av en obehörig person, och tillämplig lag kräver meddelande, kommer vi omedelbart att meddela dig om intrånget via e-post (om vi har det) och/eller via någon annan kommunikationskanal (inklusive genom att lägga upp ett meddelande på Beam Solution).

 1. Hur vi använder cookies eller andra analysverktyg

Vi använder inte cookies i relation till Beam Solution.

Cookies är små filer med bokstäver och siffror som laddas ner till din dator när du går in på vissa webbplatser. I allmänhet tillåter cookies en webbplats att känna igen en användares dator. De kan användas för att övervaka och analysera hur användare interagerar med en webbplats eller annan tjänst, för att förbättra den och dess funktioner och/eller anpassa den beroende på användarnas interaktioner. För mer information om cookies, besök webbplatsen http://www.allaboutcookies.org.

Vi använder inte cookies i relation till Beam Solution.

 1. Dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar och kan särskilt begära att de tas bort, uppdateras eller rättas.

Om inte annat föreskrivs i lag har du rätt att veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du kan kontakta oss för att få veta innehållet i sådana personuppgifter, för att verifiera dess riktighet och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, för att begära att de kompletteras, uppdateras, korrigeras eller raderas. Du har också rätt att be oss att upphöra med all specifik behandling av personuppgifter som kan ha erhållits eller behandlats i strid med tillämplig lag, och du har rätt att invända mot all behandling av personuppgifter av legitima skäl.

Om du ber oss att radera dina personuppgifter från våra system kommer vi att göra det såvida vi inte behöver behålla dina uppgifter av juridiska eller andra legitima skäl. Observera att all information som vi har kopierat kan finnas kvar i säkerhetskopiering under en viss tid efter din begäran om radering.

Där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att söka ditt fritt givna och specifika samtycke genom att förse dig med informerade och entydiga indikationer som rör dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke (utan att ett sådant återkallande påverkar lagligheten av behandlingen som gjordes innan).

Ovanstående begränsar inte några andra rättigheter du kan ha enligt tillämplig dataskyddslagstiftning under vissa omständigheter. I synnerhet, om GDPR gäller behandlingen av dina personuppgifter, ger GDPR dig vissa rättigheter som registrerad om respektive krav är uppfyllda:

 • Rätt till tillträde (15 GDPR) – du har rätt att få tillgång till och be oss om kopior av dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse (16 GDPR) – du har rätt att be oss rätta personuppgifter som du anser är felaktiga. Du har också rätt att be oss att komplettera information som du anser är ofullständig.
 • Rätt till radering (17 GDPR) – du har rätt att be oss radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till begränsning av behandlingen (18 GDPR) – du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till dataportabilitet (20 GDPR) – du har rätt att begära att vi i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format överför de personuppgifter du gett oss till en annan organisation, eller till dig, under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot behandling (21 GDPR) – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserad på våra legitima intressen, under vissa omständigheter. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte visar övertygande legitima skäl för behandlingen, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller där behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Som regel behöver du inte betala någon avgift för att utöva dina rättigheter och vi kommer att svara på din begäran inom en månad.

Du hittar ytterligare information om dina rättigheter i avsnitt 5 och 7 i detta integritetsmeddelande i samband med varje bearbetningsaktivitet vi utför. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, eller vill ha ytterligare information om dem, vänligen kontakta oss genom att använda kontakten som anges nedan (se avsnitt 14).

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen, utöver de rättigheter som beskrivs ovan.

Även om detta inte krävs rekommenderar vi att du kontaktar oss först, eftersom vi kanske kan svara på din förfrågan direkt.

Dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien och använder tjänsterna, gäller California Consumer Privacy Act (CCPA) kan ge dig rätt att begära tillgång till och radering av dina personuppgifter.

Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära att vi:

 • lämna till dig följande information som täcker de 12 månaderna före din begäran:
 • kategorierna och specifika delar av personlig information som vi samlat in om dig och kategorierna av personlig information som vi sålde (se avsnitt 4 och 7 i detta sekretessmeddelande);
 • kategorierna av källor från vilka vi samlat in sådan personlig information (se avsnitt 4 i detta integritetsmeddelande);
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personlig information om dig (se avsnitt 6 och 7 i detta sekretessmeddelande); och
 • kategorierna av tredje parter till vilka vi sålt eller på annat sätt lämnat ut personlig information (se avsnitt 8 i detta sekretessmeddelande).
 • radera personlig information som vi samlat in från dig; eller
 • välja bort all framtida försäljning av personlig information om dig.

Dessutom kan användare av tjänsterna som är bosatta i Kalifornien och under 18 år begära och erhålla borttagning av innehåll de har lagt upp.

Vi säljer inte användaruppgifter till tredje part för CCPA:s avsikter och syften.

För att utöva rätten att begära tillgång till och radering av dina personuppgifter, se kontaktuppgifterna i avsnitt 14 nedan. Vi diskriminerar inte baserat på utövandet av eventuella integritetsrättigheter som du kan ha enligt detta avsnitt och kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Alla förfrågningar måste vara märkta "California Removal Request" på e-postmeddelandets ämnesrad. Alla förfrågningar måste ge en beskrivning av innehållet du vill ta bort och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta det innehållet. Vi accepterar inte förfrågningar om borttagning från Kalifornien via post, telefon eller fax. Vi är inte ansvariga för meddelanden som inte är märkta eller skickade på rätt sätt, och vi kanske inte kan svara om du inte tillhandahåller adekvat information. Observera att din begäran inte garanterar fullständig eller omfattande borttagning av materialet. Till exempel kan material som du har lagt upp publiceras på nytt eller publiceras på nytt av en annan användare eller tredje part.

 1. Kontakta oss

Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med detta integritetsmeddelande, eller om du har några frågor eller frågor angående insamling eller behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected].

 1. Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Detta integritetsmeddelande kan komma att ändras. Eventuella ändringar eller tillägg till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i detta integritetsmeddelande som påverkar dig kommer att meddelas dig via en lämplig kanal, beroende på hur vi normalt kommunicerar med dig (inklusive via e-post och/eller via Beam Solution, t.ex. banners , popup-fönster eller andra meddelandemekanismer). Om du inte godkänner ändringarna som görs måste du sluta använda och/eller använda de berörda tjänsterna.

 

____________________________________________

 

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021.