EYEWARE BEAM OPLOSSING | Privacyverklaring

 1. Invoering

We erkennen het belang van uw privacy en van transparantie in onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij Eyeware Tech SA (wij, ons of brillen), erkennen we het belang van uw privacy en van transparantie in onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring (Privacyverklaring) informeert u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in verband met de levering van onze Beam-oplossing (de Beam oplossing) en/of de diensten geleverd via de Beam Solution (samen met de Beam Solution, onze Diensten).

Door onze Services te openen en te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgenomen in en vormt een integraal onderdeel van onze gebruiksvoorwaarden [https://beam.eyeware.tech/license.html] voor de Beam-oplossing (ToU). Alle termen met een hoofdletter die niet in dit document zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

 1. Verkorte versie

Het volgende is een korte samenvatting van (maar geen vervanging voor) deze privacyverklaring:

 • Eyeware Tech SA is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is echter alleen van toepassing op onze activiteiten en niet op die van externe providers (zelfs als we een link naar hun diensten plaatsen of als ze de Beam-oplossing integreren met hun eigen applicaties) (zie secties 3 en 8);
 • Als onderdeel van onze werking van de Services kunnen we toegang krijgen tot en/of persoonlijke gegevens verzamelen die door u aan ons zijn verstrekt, of die we automatisch verzamelen wanneer u interactie heeft met de Services.
 • We verwerken dergelijke persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetten en andere wetten die op ons van toepassing zijn, voornamelijk met het oog op het leveren van onze Diensten (zie paragraaf 4).
 • Om u de Diensten te kunnen leveren, berekenen wij in het bijzonder: live hoofd-, gezichts- en oogvolggegevens (Trackinggegevens) met behulp van de camera van uw apparaat. Terwijl we dit doen, uw video-opnamen niet opnemen of opslaan. Als u onze technologie integreert met uw eigen inhoud (zoals een video), zullen we dergelijke inhoud ook niet opnemen of openen (zie secties 4 en 10);
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om met u te communiceren, onze nieuwsbrief te verzenden, het gebruik van onze Services te analyseren en te verbeteren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor de andere legitieme doeleinden die worden vermeld in deze Privacyverklaring (zie paragraaf 7, net zoals secties 5 en 6);
 • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Zwitserland en/of in de EU. We delen deze niet met derden en dragen ze niet over naar het buitenland, tenzij dit zowel noodzakelijk is voor de werking van onze Services als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer we dienstverleners gebruiken of moeten communiceren met derden om onze professionele activiteiten uit te voeren (zie secties 8 en 9);
 • We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op in een vorm die identificatie mogelijk maakt dan nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken. Bovendien slaan we niet alle video-opnames op die door uw camera's zijn vastgelegd (we verwerken alleen de live feeds om de trackinggegevens te genereren) (zie sectie 10);
 • Wij passen veiligheidsmaatregelen toe en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele IT-infrastructuur is echter volledig veilig en we kunnen niet garanderen dat onze (zie sectie 11);
 • U kunt contact met ons opnemen ([email protected]) om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen (zie: secties 13 en 14).
 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Zwitserland, is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt onze contactgegevens hieronder in paragraaf 14.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen die door of namens ons worden uitgevoerd. Hoewel we links naar websites, inhoud of diensten van derden kunnen aanbieden, zijn we niet verantwoordelijk voor hun beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens. In dergelijke omstandigheden wordt het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens geregeld door het privacybeleid van die externe leveranciers, dat u zorgvuldig moet doornemen om meer te weten te komen over hun praktijken voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Wij zijn van mening dat de Beam-oplossing overal beschikbaar moet zijn. Hiertoe bieden we tools aan ontwikkelaars en derde serviceproviders (onze Partners) waardoor ze onze eye-trackingtechnologie kunnen integreren in hun eigen producten. Wanneer u dit doet (en onder voorbehoud van hun aanvaarding van onze SDK-licentievoorwaarden [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; meer hierover in sectie 8) hebben de partners toegang tot de trackinggegevens (hoofdhouding, blikcoördinaten) en kunnen ze hun eigen interactieve toepassingen maken.

Als u een gebruiker of klant bent van een van onze Partners (a Gebruiker-van-een-partner), lees dan het volgende:: deze privacyverklaring gaat niet in op hoe onze partners uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Als u verzoeken of vragen over uw persoonlijke gegevens wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met deze partner(s). Als u bijvoorbeeld wilt verzoeken om toegang tot, correctie, wijziging of verwijdering van onjuiste persoonlijke gegevens die oorspronkelijk door een van onze Partners zijn verzameld, kunt u uw vraag richten aan de betreffende Partner.

 1. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

We verzamelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van onze Diensten, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert, via webformulieren die u invult of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Het is verplicht dat u de met een asterisk aangegeven gegevensvelden invult. Als een of meer verplichte gegevensvelden niet zijn ingevuld, kunnen we geen toegang verlenen tot onze Services. U hoeft de optionele gegevensvelden niet in te vullen om toegang te krijgen tot onze Services.

We verzamelen head- en eye-trackinggegevens in realtime, zonder video-opnames op te slaan en zonder andere persoonlijke informatie te verzamelen tijdens dit proces.

Wanneer u de Beam Solution gebruikt en de camerafeed op uw apparaat gebruikt, berekent de Beam Solution automatisch uw hoofd- en gezichtshouding, evenals blikcoördinaten (Tracking Data). De berekening gebeurt in realtime en wordt rechtstreeks op uw apparaat gedaan. De video's die met uw camera zijn opgenomen, worden niet overgedragen aan onze diensten en we nemen ze niet op en slaan ze ook niet op.

We verzamelen alleen de output van deze berekening (de trackinggegevens), die nodig zijn om onze technologie (en de diensten van onze partners) te leveren. We slaan trackinggegevens niet op op een manier die ons in staat stelt u te identificeren, en koppelen deze niet aan andere informatie over u.

We verzamelen uw inhoud niet, zoals videostreams.

Je kunt onze eyetracking-technologie integreren met je eigen content, zoals videostreams.

In de regel slaan of verwerken we uw inhoud niet.

De enige uitzonderingen op deze regel hebben betrekking op optionele services die u kunt aanvragen en waarvoor toegang tot uw inhoud vereist is. In dergelijke gevallen zullen wij u vooraf informeren over uw verwerkingsactiviteiten.

Ook worden bepaalde persoonsgegevens geautomatiseerd verzameld.

We verzamelen ook automatisch logs en analytische gegevens over uw activiteiten, zoals verder beschreven in deze privacyverklaring. U kunt bepaalde autorisaties definiëren met betrekking tot het automatisch verzamelen van uw persoonlijke gegevens wanneer u uw apparaat configureert volgens de beschikbare functionaliteiten.

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonlijke gegevens op geautomatiseerde wijze voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming en, voor zover deze op ons van toepassing is, andere wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) of het equivalent daarvan in het Verenigd Koninkrijk, met behulp van computers of computerhulpmiddelen, in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet om een profiel over u aan te maken (profilering). We nemen ook geen beslissingen uitsluitend op basis van een geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen heeft voor de betrokkenen of hen in aanzienlijke mate raakt (geautomatiseerde individuele beslissing).

We kunnen uw persoonlijke gegevens combineren met andere informatie (aggregeren) of alle informatie wissen die ons in staat stelt u te identificeren (anonimiseren), zodat het niet langer als persoonlijke gegevens wordt beschouwd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in welk geval deze privacyverklaring niet langer van toepassing zijn, en we kunnen dergelijke gegevens gebruiken voor doeleinden die niet in deze privacyverklaring worden vermeld (bijv. voor benchmarking- of analysedoeleinden, of om ontwikkelen en nieuwe diensten op de markt brengen). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de anonimisering of aggregatie van uw persoonlijke gegevens voor dit doel (zie paragraaf 13 hieronder voor aanvullende informatie over uw rechten).

We nemen de technische en organisatorische passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging, wijziging of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, zoals gespecificeerd in sectie 11 hieronder.

 1. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij daarvoor een geldige rechtsgrond hebben.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een geldige rechtsgrond hebben. Afhankelijk van de uitgevoerde verwerkingsactiviteit zullen wij uw persoonsgegevens daarom alleen verwerken als:

 • De verwerking is noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen (Contractuele noodzaak);

Dit is met name het geval wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens strikt vereist is om u de Diensten te verlenen, zoals nader gespecificeerd in sectie 7 hieronder. Wanneer de AVG van toepassing is, is de contractuele noodzaak gebaseerd op artikel 6(1)(b) AVG;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze legitieme belangen, en alleen voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden ons niet vereisen om af te zien van verwerking (Gerechtvaardigd belang);

Onze legitieme belangen omvatten in het bijzonder (i) ervoor zorgen dat onze diensten op een efficiënte en veilige manier worden geleverd (bijvoorbeeld door interne analyse van de stabiliteit en veiligheid van de diensten, updates en probleemoplossing, evenals ondersteunende diensten); (ii) het verbeteren en ontwikkelen van de Services (inclusief monitoring van het gebruik van onze Services en voor statistische doeleinden); (iii) profiteren van kosteneffectieve diensten (we kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde diensten van leveranciers te gebruiken in plaats van de activiteit zelf uit te voeren); en (iv) het bereiken van onze bedrijfsdoelstellingen. Wanneer de AVG van toepassing is, is het Gerechtvaardigde Belang gebaseerd op artikel 6(1)(f) AVG;

 • Wij hebben uw voorafgaande toestemming op duidelijke en ondubbelzinnige wijze verkregen (Toestemming);

Wanneer de AVG van toepassing is, is de toestemming gebaseerd op artikel 6(1)(a) AVG;

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (Wettelijke verplichting);

Ten slotte zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken als we wettelijk verplicht zijn dit te doen, zoals nader gespecificeerd in sectie 7 hieronder. Wanneer de AVG van toepassing is, is de wettelijke verplichting gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), AVG.

 1. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor legitieme en duidelijk omschreven doeleinden:

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op de exploitatie van de Diensten en voor de andere legitieme doeleinden die hieronder expliciet worden gespecificeerd, alleen voor zover relevant om deze doeleinden te bereiken, en worden niet verder verwerkt op een manier die daarmee onverenigbaar is.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om de Beam-oplossing te bedienen en de gerelateerde Services te leveren.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voornamelijk om de Services te leveren, op basis van onze Contractuele Noodzaak om dit te doen, inclusief om met u te communiceren, u de gevraagde Services te leveren, evenals voor klant- en gebruikersbeheerdoeleinden.

Naast de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij interactie met de Beam-oplossing en de trackinggegevens die we verzamelen met behulp van de camera van uw apparaat (zie sectie 4 voor aanvullende informatie hierover), verzamelen we automatisch technische informatie over uw interacties met de Services, zoals zoals het lokale IP-adres, de inhoud die is geopend, de datum en tijd van toegang, informatie over uw apparaattype en besturingssysteem, uw voorkeuren of andere informatie met betrekking tot uw interactie met de Beam-oplossing, inclusief uw navigatiegegevens op de Beam Oplossing. We verwerken deze gegevens om via internet een verbinding met uw apparaat tot stand te brengen, het gebruik van de Beam-oplossing te evalueren en de stabiliteit en veiligheid ervan te beheren, op basis van ons Gerechtvaardigd Belang om dit te doen.

Om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden, en u in staat te stellen met andere gebruikers te communiceren.

U heeft de mogelijkheid om via de Beam Solution per e-mail contact met ons op te nemen. In dit kader verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt (inclusief uw contactgegevens en het onderwerp van het verzoek). Deze gegevens worden gebruikt om u op basis van onze Contractuele Noodzaak van de gevraagde informatie en diensten te voorzien.

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de diensten van derden via onze Beam Solution, zoals: Meningsverschil, om met andere gebruikers te communiceren. In dat geval zijn de privacyverklaringen van die aanbieders van toepassing.

Om u onze nieuwsbrief en andere advertentie-informatie te sturen.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen we uw contactgegevens (naam en e-mailadres) en gebruiken deze om u onze nieuwsbrief te bezorgen, op basis van uw toestemming. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice, in dat geval worden uw contactgegevens verwijderd.

We verwerken het tijdstip van registratie en uw opt-inbevestiging op basis van onze wettelijke verplichting om naleving aan te tonen. We analyseren ook uw gebruik van onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld of u deze hebt geopend of op bepaalde links hebt geklikt, en verwerken deze gegevens om onze nieuwsbrief te optimaliseren en te verbeteren, op basis van ons Gerechtvaardigd Belang.

We gebruiken de diensten van derden van Mailchimp om onze nieuwsbriefservice te leveren, die toegang zal hebben tot uw inloggegevens om u de service te kunnen bieden. In verband hiermee zijn haar privacyverklaringen van toepassing, die u hier vindt: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Onafhankelijk van uw abonnement op onze nieuwsbrief, kunnen we ook per e-mail contact met u opnemen om u te informeren over onze activiteiten als u zich eerder hebt aangemeld voor het gebruik van onze Services, als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het overeenkomstige gebruik van uw e-mailadres. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens in paragraaf 14). De wettelijke basis voor de overeenkomstige verwerking van uw gegevens is ons legitiem belang om reclame te maken voor bepaalde verkoopaanbiedingen en activiteiten met betrekking tot onze eerdere interacties met u.

Voor interne analyse en statistische doeleinden om onze Diensten te verbeteren.

Tenzij u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten en uw voorkeuren (bijv. de inhoud die u hebt geopend, datum en tijd van toegang en uw voorkeuren), voor interne analyse en statistische doeleinden , om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen, hun ervaring te optimaliseren en in het algemeen om de ergonomie en functionaliteit van onze Diensten te verbeteren. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dergelijke verwerkingsactiviteiten (zie sectie 13 hieronder voor aanvullende informatie over uw rechten).

Wij koppelen deze informatie niet aan u of uw account. We gebruiken analysetools van bekende marktaanbieders - zoals de standaard statistische tool van Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate en Firebase - die ons alleen geaggregeerde of geanonimiseerde, niet-identificeerbare gegevens verstrekken. Het privacybeleid van die dienstverleners is in dit kader van toepassing. U vindt informatie over hun privacypraktijken en hoe u zich kunt afmelden voor hun analytische cookies door op de volgende links te klikken: Apple inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, overleven.

Om te voldoen aan onze andere wettelijke verplichtingen of voor andere legitieme belangen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verder verwerken als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen of voor andere legitieme belangen. Dit is bijvoorbeeld het geval als we bepaalde informatie aan overheidsinstanties moeten bekendmaken of dergelijke informatie moeten bewaren voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

De persoonsgegevens die wij voor dit doel verwerken, zijn de persoonsgegevens die wij hebben verzameld voor een van de doeleinden die elders in deze paragraaf 7 zijn aangegeven. Wij bewaren de persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke verplichting die ons wordt opgelegd.

Als we uw toestemming hebben verkregen.

In aanvulling op het bovenstaande kunnen we uw persoonsgegevens verwerken als we uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming voor specifieke doeleinden hebben verkregen. De gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, maar dit heeft geen invloed op de gegevens die vóór de intrekking zijn verwerkt.

 1. De omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens delen met derden

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor de werking van onze Diensten, als er een wettelijke verplichting of toestemming is om dit te doen, of als er een andere geldige reden is om dit te doen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan externe serviceproviders in verband met de werking van de Services en met onderaannemers zoals IT-serviceproviders, cloudserviceproviders, databaseproviders, leveranciers van geautomatiseerde marketingoplossingen en consultants, waaronder Apple inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, en overleven. Gedetailleerde informatie over deze providers vindt u in de vorige sectie.

Voordat we persoonlijke gegevens aan deze providers overdragen, zorgen we ervoor dat de contractuele documentatie aanwezig is om ervoor te zorgen dat ze een gelijke bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers bieden, zoals vermeld in deze privacyverklaring.

We kunnen uw trackinggegevens delen met partners als u onze technologie gebruikt met hun services.

Zoals aangegeven in sectie 3, als u interactie heeft met de Beam-oplossing via de toepassing van een Partner, heeft die Partner toegang tot uw Trackinggegevens en verwerkt deze in overeenstemming met zijn eigen privacypraktijken.

Voor de duidelijkheid: Partners hebben alleen toegang tot de Trackinggegevens en niet tot uw video-opnames (zie voor meer informatie hierover paragraaf 4). Om toegang te krijgen tot de trackinggegevens, moeten Partners akkoord gaan met onze SDK-licentievoorwaarden, waarvoor ze in sectie 4.2 vereist zijn om:

 • voldoende informatie verstrekken aan gebruikers;
 • de voorafgaande uitdrukkelijke en vrijelijk gegeven toestemming van de gebruikers verkrijgen alvorens hun gegevens te gebruiken;
 • de beveiliging van dergelijke gegevens waarborgen; en
 • voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen of een legitiem belang hebben om dit te doen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als we een legitiem belang hebben om dit te doen, bijvoorbeeld (i) om te reageren op een verzoek van een gerechtelijke autoriteit of in overeenstemming met een wettelijke verplichting; (ii) om een claim of rechtszaak aan te spannen of te verdedigen; of (iii) in het kader van een herstructurering, in het bijzonder als we onze activa overdragen aan een ander bedrijf.

 1. Internationale overschrijvingen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt buiten Zwitserland en de Europese Unie, ook naar landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming en privacy garanderen als Zwitserland en de Europese Unie.

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Zwitserland en de Europese Unie, of worden overgedragen naar, opgeslagen in of anderszins worden verwerkt in andere landen, inclusief in de VS, of een ander land dat niet noodzakelijkerwijs een adequaat gegevensniveau biedt bescherming zoals erkend door Zwitserland en/of de Europese Unie. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen worden getroffen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld door te vertrouwen op standaardcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Als u informatie en gegevens aan ons doorgeeft, wordt u uitdrukkelijk geacht in te stemmen met dergelijke gegevensoverdrachten. U kunt in dit verband aanvullende informatie opvragen en op verzoek een kopie van de relevante waarborgen verkrijgen door een verzoek te sturen naar het contactadres dat wordt vermeld in sectie 14 hieronder.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

We zullen persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren zodra het niet langer nodig is voor ons om de doeleinden uiteengezet in sectie 7 van deze privacyverklaring te vervullen. Deze termijn varieert, afhankelijk van het type gegevens en de toepasselijke wettelijke vereisten. Als een regel:

 • Zoals beschreven in sectie 4, slaan we geen video-opnamen op die zijn vastgelegd door uw camera's (we verwerken alleen de live feeds).
 • Trackinggegevens die via de Beam Solutions worden gegenereerd, worden onmiddellijk geanonimiseerd (wat betekent dat de gegevens niet aan u kunnen worden gekoppeld).
 • Uw accountgegevens worden bewaard zolang uw account actief is. Als u uw gebruikersaccount verwijdert, worden uw accountgegevens onmiddellijk na een dergelijke gebeurtenis verwijderd of geanonimiseerd, tenzij gegevens om een geldige reden moeten worden bewaard (zoals bewijs of belastingdoeleinden);
 • Logbestanden worden in de regel automatisch verwijderd of geanonimiseerd binnen 30 dagen na het verzamelen, tenzij we ze om een geldige reden moeten bewaren.
 1. Beveiliging

We handhaven fysieke, technische en procedurele waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

We zetten ons in voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en hebben fysieke, administratieve en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die personen die deze moeten weten voor het doel dat wordt beschreven in deze privacyverklaring. Daarnaast gebruiken we standaard beveiligingsprotocollen en -mechanismen om de overdracht van gevoelige gegevens uit te wisselen. Wanneer u gevoelige informatie invoert op onze Beam-oplossing, versleutelen we deze met behulp van Transport Layer Security (TLS)-technologie.

Hoewel we passende maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is geen enkele IT-infrastructuur volledig veilig. Daarom kunnen we niet garanderen dat de gegevens die u aan ons verstrekt, veilig zijn en beschermd zijn tegen alle ongeautoriseerde toegang en diefstal door derden. Wij zien af van elke aansprakelijkheid in dit verband.

Het internet is een mondiale omgeving. Als gevolg hiervan kunnen dergelijke gegevens, door ons elektronisch informatie te sturen, internationaal worden overgedragen via internet, afhankelijk van uw locatie. Internet is geen veilige omgeving en deze privacyverklaring is alleen van toepassing op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens zodra het onder onze controle is. Gezien de inherente aard van internet, gebeuren alle internettransmissies op eigen risico.

Als we redelijke redenen hebben om aan te nemen dat uw persoonlijke gegevens zijn verkregen door een onbevoegde persoon en de toepasselijke wetgeving kennisgeving vereist, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen van de inbreuk per e-mail (als we die hebben) en/of via een ander communicatiekanaal (inclusief door een bericht op de Beam-oplossing te plaatsen).

 1. Hoe we cookies of andere analytische tools gebruiken

We gebruiken geen cookies in relatie tot tot de straaloplossing.

Cookies zijn kleine bestanden met letters en cijfers die naar uw computer worden gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Over het algemeen stellen cookies een website in staat om de computer van een gebruiker te herkennen. Ze kunnen worden gebruikt om te controleren en te analyseren hoe gebruikers interacties met een website of andere dienst omgaan, om deze en de functionaliteiten ervan te verbeteren en/of aan te passen aan de interacties van gebruikers. Ga voor meer informatie over cookies naar de website http://www.allaboutcookies.org.

Wij gebruiken geen cookies in verband met de Beam Solution.

 1. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij verwerken en kunt in het bijzonder verzoeken om deze te verwijderen, bij te werken of te corrigeren.

Tenzij de wet anders bepaalt, heeft u het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt contact met ons opnemen om de inhoud van dergelijke persoonlijke gegevens te kennen, om de juistheid ervan te verifiëren en voor zover wettelijk toegestaan, om te vragen dat deze worden aangevuld, bijgewerkt, gecorrigeerd of gewist. U hebt ook het recht om ons te vragen om de specifieke verwerking van persoonsgegevens die mogelijk is verkregen of verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving te staken, en u hebt het recht om om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Als u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens uit onze systemen te verwijderen, zullen we dit doen, tenzij we uw gegevens moeten bewaren om wettelijke of andere legitieme redenen. Houd er rekening mee dat alle informatie die we hebben gekopieerd na uw verwijderingsverzoek enige tijd in de back-upopslag kan blijven.

Waar we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we uw vrijelijk gegeven en specifieke toestemming vragen door u geïnformeerde en ondubbelzinnige indicaties te geven met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijke toestemming op elk moment intrekken (zonder dat een dergelijke intrekking de rechtmatigheid van de verwerking die eerder is gedaan aantast).

Het bovenstaande beperkt geen andere rechten die u onder bepaalde omstandigheden zou kunnen hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder, als de AVG van toepassing is op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verleent de AVG u bepaalde rechten als betrokkene als aan de respectieve vereisten is voldaan:

 • Recht van toegang (15 AVG) – u hebt het recht om toegang te krijgen tot en ons om kopieën van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Recht op rectificatie (16 AVG) – u hebt het recht om ons te vragen persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze onjuist zijn. U hebt ook het recht om ons te vragen informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Recht op gegevenswissing (17 AVG) – u hebt het recht om ons in bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking (18 AVG) – u hebt het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (20 AVG) – u hebt het recht om te vragen dat we de persoonlijke gegevens die u ons hebt gegeven, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat overdragen aan een andere organisatie, of aan u, in bepaalde omstandigheden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (21 AVG) – u hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd is op onze legitieme belangen. In dat geval zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Voor het uitoefenen van uw rechten hoeft u in de regel geen kosten te betalen en zullen wij binnen een maand op uw verzoek reageren.

U vindt meer details over uw rechten in secties 5 en 7 van deze privacyverklaring in verband met elke verwerkingsactiviteit die we uitvoeren. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of er aanvullende informatie over wilt, neem dan contact met ons op via het onderstaande contact (zie paragraaf 14).

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, naast de hierboven beschreven rechten.

Hoewel dit niet vereist is, raden we u aan eerst contact met ons op te nemen, omdat we mogelijk rechtstreeks op uw verzoek kunnen reageren.

Uw rechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent die de Services gebruikt, is de California Consumer Privacy Act (CCPA) kan u het recht geven om toegang tot en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen.

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u ons verzoeken:

 • u de volgende informatie verstrekken over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek:
 • de categorieën en specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld en de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht (zie secties 4 en 7 van deze privacyverklaring);
 • de categorieën bronnen waaruit we dergelijke persoonlijke informatie hebben verzameld (zie sectie 4 van deze privacyverklaring);
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie over u (zie secties 6 en 7 van deze privacyverklaring); en
 • de categorieën van derden aan wie we persoonlijke informatie hebben verkocht of anderszins hebben bekendgemaakt (zie sectie 8 van deze privacyverklaring).
 • persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld verwijderen; of
 • afmelden voor toekomstige verkoop van persoonlijke informatie over u.

Bovendien kunnen gebruikers van de Services die inwoners van Californië zijn en jonger dan 18 jaar zijn, verzoeken om verwijdering van inhoud die ze hebben geplaatst en deze verkrijgen.

We verkopen geen persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden voor de bedoelingen en doeleinden van de CCPA.

Om gebruik te maken van het recht om toegang tot en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, verwijzen wij u naar de contactgegevens in sectie 14 hieronder. We discrimineren niet op basis van de uitoefening van eventuele privacyrechten die u op grond van deze sectie zou kunnen hebben en zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren.

Alle verzoeken moeten in de onderwerpregel van de e-mail het label 'Verhuizingsverzoek Californië' bevatten. Alle verzoeken moeten een beschrijving bevatten van de inhoud die u wilt verwijderen en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen die inhoud te lokaliseren. We accepteren geen verwijderingsverzoeken in Californië via post, telefoon of fax. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kennisgevingen die niet correct zijn geëtiketteerd of verzonden, en we kunnen mogelijk niet reageren als u geen adequate informatie verstrekt. Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of uitgebreide verwijdering van het materiaal garandeert. Materiaal dat u hebt gepost, kan bijvoorbeeld opnieuw worden gepubliceerd of opnieuw worden gepost door een andere gebruiker of een derde partij.

 1. Neem contact op

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens zijn gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring, of als u vragen of vragen heeft over het verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

 1. Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Alle wijzigingen of toevoegingen aan de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring die op u van toepassing zijn, zullen aan u worden gecommuniceerd via een geschikt kanaal, afhankelijk van hoe we normaal met u communiceren (inclusief per e-mail en/of via de Beam-oplossing, bijv. banners , pop-ups of andere meldingsmechanismen). Als u niet akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen, moet u de toegang tot en/of het gebruik van de betrokken Services stopzetten.

 

____________________________________________

 

Laatst bijgewerkt: 07 oktober 2021.