ŘEŠENÍ BEAM ŘEŠENÍ | Oznámení o ochraně osobních údajů

 1. Úvod

Uvědomujeme si důležitost vašeho soukromí a transparentnosti při zpracování vašich osobních údajů.

Ve společnosti Eyeware Tech SA (my, náš nebo Oční brýle), uznáváme důležitost vašeho soukromí a transparentnosti při zpracování vašich osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (Oznámení o ochraně osobních údajů) vás informuje o osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s poskytováním našeho řešení Beam (t Řešení paprsku) a/nebo služby poskytované prostřednictvím řešení Beam (společně s řešením Beam, naším Služby).

Přístupem k našim Službám a jejich používáním výslovně berete na vědomí, že můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je začleněno a tvoří jeho nedílnou součást podmínky použití [https://beam.eyeware.tech/license.html] pro řešení paprsku (Tobě). Všechny výrazy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v tomto dokumentu, mají význam daný v Podmínkách užívání.

 1. Krátká verze

Níže je uveden stručný souhrn (nikoli však náhrada) tohoto oznámení o ochraně osobních údajů:

 • Společnost Eyeware Tech SA je jako správce odpovědná za zpracování vašich osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se však vztahuje pouze na naše aktivity, a nikoli na aktivity poskytovatelů třetích stran (i když odkazujeme na jejich služby nebo pokud integrují řešení Beam do svých vlastních aplikací) (viz sekce 3 a 8);
 • V rámci našeho provozu Služeb můžeme přistupovat a/nebo shromažďovat osobní údaje, které nám poskytujete vy nebo které shromažďujeme automaticky při vaší interakci se Službami.
 • Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu se švýcarskými zákony a dalšími zákony, které se na nás vztahují, zejména za účelem poskytování našich Služeb (viz část 4).
 • Zejména počítáme, abychom vám mohli poskytovat Služby v reálném čase data sledování hlavy, obličeje a očí (Sledovací údaje) pomocí fotoaparátu vašeho zařízení. Přitom my nenahrávejte ani neukládejte své videozáznamy. Pokud integrujete naši technologii se svým vlastním obsahem (jako je video), nebudeme takový obsah zaznamenávat ani k němu mít přístup (viz sekce 4 a 10);
 • Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje, abychom s vámi mohli komunikovat, zasílat náš newsletter, analyzovat a zlepšovat používání našich Služeb, dodržovat naše zákonné povinnosti a pro další legitimní účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů (viz část 7, jakož i části 5 a 6);
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy ve Švýcarsku a/nebo v EU Nesdílíme je s třetími stranami ani nepřenášíme do zahraničí, pokud to není nezbytné pro provoz našich Služeb a povoleno platnými zákony. To může být například případ, kdy využíváme poskytovatele služeb nebo musíme spolupracovat s třetími stranami k provádění našich odborných činností (viz sekce 8 a 9);
 • Vaše osobní údaje ve formě umožňující vaši identifikaci neuchováváme déle, než je nezbytné pro splnění účelů uvedených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Kromě toho neukládáme vůbec žádné videozáznamy zachycené vašimi kamerami (zpracováváme pouze živé přenosy za účelem generování dat sledování) (viz oddíl 10);
 • Uplatňujeme bezpečnostní opatření a snažíme se chránit vaše osobní údaje. Žádná IT infrastruktura však není zcela bezpečná a nemůžeme zaručit, že naše je (viz oddíl 11);
 • Pro uplatnění vašich práv týkajících se vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat ([email protected]) (viz. části 13 a 14).
 1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Společnost Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Švýcarsko, je jako správce odpovědná za zpracování vašich osobních údajů. Naše kontaktní údaje naleznete níže v části 14.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na zpracování prováděné námi nebo naším jménem. I když můžeme poskytovat odkazy na webové stránky, obsah nebo služby třetích stran, nejsme odpovědní za jejich zásady týkající se osobních údajů. Za takových okolností se shromažďování a používání vašich osobních údajů řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů třetích stran, které byste si měli pečlivě přečíst, abyste se dozvěděli více o jejich postupech zpracování osobních údajů.

Věříme, že Beam Solution by mělo být volně dostupné. Za tímto účelem poskytujeme nástroje vývojářům a třetím poskytovatelům služeb (náš Partneři), což jim umožňuje integrovat naši technologii sledování očí do jejich vlastních produktů. Když tak učiní (a za předpokladu, že přijmou naše Licenční podmínky SDK [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; více o tom v části 8), mohou partneři přistupovat k datům sledování (pozice hlavy, souřadnice pohledu) a vytvářet své vlastní interaktivní aplikace.

Pokud jste uživatelem nebo zákazníkem některého z našich partnerů (a Uživatel partnera), přečtěte si prosím následující: toto Oznámení o ochraně osobních údajů se nezabývá tím, jak naši partneři shromažďují a používají vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli vznést jakékoli požadavky nebo dotazy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte přímo příslušného partnera (partnery). Pokud si například přejete požádat o přístup, opravu, úpravu nebo vymazání nepřesných osobních údajů, které původně shromáždil jeden z našich partnerů, směřujte svůj dotaz na příslušného partnera.

 1. Sběr osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich Služeb, například když s námi komunikujete, prostřednictvím webových formulářů, které vyplňujete, nebo když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru.

Je povinné vyplnit datová pole označená hvězdičkou. Pokud nevyplníte jedno nebo více povinných datových polí, nebudeme schopni poskytnout přístup k našim Službám. Pro přístup k našim Službám nemusíte vyplnit volitelná datová pole.

Údaje o sledování hlavy a očí shromažďujeme v reálném čase, aniž bychom během tohoto procesu ukládali jakékoli videozáznamy a shromažďovali jakékoli další osobní údaje.

Když používáte řešení paprsku, pomocí zdroje fotoaparátu na vašem zařízení, řešení paprsku automaticky vypočítá vaši hlavu a pozici obličeje a také souřadnice pohledu (data sledování). Výpočet probíhá v reálném čase a probíhá přímo na vašem zařízení. Videa nahraná Vaší kamerou se nepřenáší do našich služeb a ani je nenahráváme ani neukládáme.

Shromažďujeme pouze výstup tohoto výpočtu (data sledování), který je nezbytný k poskytování naší technologie (a služeb našich partnerů). Neukládáme údaje o sledování způsobem, který nám umožňuje identifikovat vás, a nepropojujeme je s jinými informacemi o vás.

Neshromažďujeme váš obsah, jako jsou videostreamy.

Naši technologii sledování očí můžete integrovat se svým vlastním obsahem, jako jsou video streamy.

Váš obsah zpravidla neuchováváme ani nezpracováváme.

Jediné výjimky z tohoto pravidla se týkají volitelných služeb, které si můžete vyžádat a které vyžadují přístup k vašemu obsahu. V takových případech vás budeme předem informovat o vašich zpracovatelských činnostech.

Některé osobní údaje jsou rovněž shromažďovány automatizovaným způsobem.

Automaticky také shromažďujeme protokoly a analytická data o vašich aktivitách, jak je dále popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Při konfiguraci zařízení podle dostupných funkcí můžete definovat určitá oprávnění související s automatickým shromažďováním vašich osobních údajů.

 1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména švýcarskými zákony o ochraně osobních údajů, a v rozsahu, v jakém se na nás vztahují, dalšími právními předpisy na ochranu údajů, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jeho ekvivalentu ve Spojeném království pomocí počítačů nebo počítačových nástrojů v souladu s účely stanovenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nezpracováváme za účelem vytvoření profilu o vás (profilování). Rovněž se nerozhodujeme výhradně na základě automatizovaného zpracování, které má pro subjekty údajů právní účinky nebo je významně ovlivňuje (automatizované individuální rozhodování).

Vaše osobní údaje můžeme zkombinovat s jinými informacemi (agregovat) nebo vymazat jakékoli informace, které nám umožňují vás identifikovat (anonymizovat), takže již nebudou považovány za osobní údaje podle platných zákonů o ochraně údajů, v takovém případě již toto Oznámení o ochraně osobních údajů nebude použít a můžeme tyto údaje použít pro účely, které nejsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů (např. pro účely srovnávání nebo analýzy, nebo rozvíjet a nabízet nové služby). Proti anonymizaci nebo agregaci vašich osobních údajů pro tento účel můžete kdykoli vznést námitku (další informace o vašich právech naleznete v části 13 níže).

Přijímáme technická a organizační vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě, změně nebo zničení vašich osobních údajů, jak je uvedeno v části 11 níže.

 1. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme platný právní důvod.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít platný právní důvod. V závislosti na prováděné zpracovatelské činnosti budeme tedy zpracovávat vaše osobní údaje pouze v případě, že:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění našich smluvních závazků vůči vám nebo pro provedení předsmluvních kroků na vaši žádost (Smluvní nutnost);

Jedná se zejména o případ, kdy je zpracování vašich osobních údajů nezbytně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat Služby, jak je dále uvedeno v části 7 níže. Když se použije GDPR, smluvní nezbytnost je založena na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

 • Zpracování je nezbytné pro naplnění našich oprávněných zájmů, a to pouze v rozsahu, v jakém vaše zájmy nebo základní práva a svobody nevyžadují, abychom se zdrželi zpracování (Oprávněný zájem);

Mezi naše oprávněné zájmy patří zejména (i) zajištění toho, aby naše Služby byly poskytovány účinným a bezpečným způsobem (např. prostřednictvím interní analýzy stability a zabezpečení Služeb, aktualizací a řešení problémů, jakož i služeb podpory); (ii) zlepšování a rozvoj Služeb (včetně sledování používání našich Služeb a pro statistické účely); (iii) těžit z nákladově efektivních služeb (např. se můžeme rozhodnout využívat určité služby nabízené dodavateli spíše než sami vykonávat činnost); a (iv) dosažení našich firemních cílů. Když se použije GDPR, Oprávněný zájem je založen na článku 6(1)(f) GDPR;

 • Získali jsme váš předchozí souhlas jasným a jednoznačným způsobem (Souhlas);

Když platí GDPR, Souhlas je založen na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

 • Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností (Zákonná povinnost);

Konečně budeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nám to ukládá zákon, jak je dále uvedeno v části 7 níže. Když se použije GDPR, právní povinnost je založena na článku 6(1)(c) GDPR.

 1. Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro legitimní a jasně identifikované účely:

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem provozování Služeb a pro další oprávněné účely výslovně uvedené níže, pouze v rozsahu relevantním pro dosažení těchto účelů, a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s nimi neslučitelný.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Provozovat řešení Beam a poskytovat související služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem poskytování Služeb, a to na základě naší smluvní nezbytnosti, včetně pro komunikaci s vámi, poskytování požadovaných Služeb, jakož i pro účely správy zákazníků a uživatelů.

Kromě osobních údajů, které poskytujete při interakci s řešením Beam, a údajů o sledování, které shromažďujeme pomocí fotoaparátu vašeho zařízení (další informace naleznete v části 4), automaticky shromažďujeme technické informace o vašich interakcích se službami, jako je např. jako místní IP adresa, obsah, ke kterému se přistupovalo, datum a čas přístupu, informace o typu vašeho zařízení a operačním systému, vaše preference nebo další informace související s vaší interakcí s řešením Beam, včetně podrobností o vaší navigaci na Beam Řešení. Tyto údaje zpracováváme k navázání spojení s vaším zařízením přes internet, k vyhodnocení používání řešení Beam a ke správě jeho stability a bezpečnosti na základě našeho oprávněného zájmu tak učinit.

Aby vás kontaktovali a odpovídali na vaše dotazy a umožnili vám komunikovat s ostatními uživateli.

Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím řešení Beam e-mailem. V této souvislosti zpracováváme údaje, které nám poskytnete (včetně vašich kontaktních údajů a předmětu žádosti). Tyto údaje se používají za účelem poskytování požadovaných informací a služeb na základě naší smluvní nezbytnosti.

Můžete se také rozhodnout využívat služby třetích stran prostřednictvím našeho řešení Beam, jako je např Svár, za účelem interakce s ostatními uživateli. V takovém případě platí prohlášení o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů.

Abychom vám zasílali náš newsletter a další reklamní informace.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme shromažďovat vaše kontaktní údaje (jméno a e-mailovou adresu) a na základě vašeho souhlasu je použijeme k zasílání našeho newsletteru. Ze služby newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, v takovém případě budou vaše kontaktní údaje vymazány.

Čas registrace a vaše potvrzení o přihlášení zpracováváme na základě naší právní povinnosti prokázat shodu. Analyzujeme také vaše používání našeho newsletteru, např. zda jste jej otevřeli nebo klikli na určité odkazy, a tyto údaje zpracováváme za účelem optimalizace a vylepšení našeho newsletteru na základě našeho Oprávněného zájmu.

K poskytování naší služby newsletteru využíváme služby třetích stran Mailchimp, které budou mít přístup k vašim přihlašovacím údajům, aby vám mohly službu poskytovat. V souvislosti s tím platí jeho prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Nezávisle na vašem přihlášení k odběru našeho newsletteru vás můžeme také kontaktovat e-mailem, abychom vás informovali o našich aktivitách, pokud jste se dříve přihlásili k používání našich Služeb, pokud jste nevznesli námitky proti odpovídajícímu použití vaší e-mailové adresy. Proti použití vaší e-mailové adresy pro tento účel můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás kontaktujete (viz kontaktní údaje v části 14). Právním základem pro odpovídající zpracování vašich údajů je náš oprávněný zájem inzerovat určité prodejní nabídky a činnosti související s našimi předchozími interakcemi s vámi.

Pro interní analýzu a statistické účely za účelem zlepšení našich služeb.

Pokud proti takovému zpracování nevznesete námitku, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, zejména údaje týkající se vašeho používání našich Služeb a vašich preferencí (např. obsah, ke kterému jste přistupovali, datum a čas přístupu a vaše preference), pro interní analýzu a statistické účely. , abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů, optimalizovali jejich zkušenosti a obecně zlepšili ergonomii a funkčnost našich Služeb. Proti takovým činnostem zpracování můžete kdykoli vznést námitku (další informace o vašich právech naleznete v části 13 níže).

Tyto informace nepropojujeme s vámi ani s vaším účtem. Používáme analytické nástroje poskytované známými poskytovateli trhu – jako je standardní statistický nástroj Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate a Firebase – které nám poskytují pouze agregovaná nebo anonymizovaná, neidentifikovatelná data. V tomto kontextu platí zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb. Informace o jejich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a o tom, jak se odhlásit z jejich analytických souborů cookie, získáte kliknutím na následující odkazy: Společnost Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Přežít.

Abychom dodrželi naše další zákonné povinnosti nebo jiné oprávněné zájmy.

Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo pro jiné oprávněné zájmy. To bude například případ, kdy potřebujeme sdělit určité informace veřejným orgánům nebo takové informace uchovávat pro daňové nebo účetní účely nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje, které pro tento účel zpracováváme, jsou ty, které jsme shromáždili pro jeden z účelů uvedených jinde v této části 7. Osobní údaje uchováváme po dobu trvání zákonné povinnosti, která nám je uložena.

Pokud jsme získali váš souhlas.

Kromě výše uvedeného můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jsme získali váš předchozí jednoznačný souhlas pro konkrétní účely. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat, ale to nemá vliv na údaje zpracovávané před odvoláním.

 1. Okolnosti, za kterých sdílíme vaše osobní údaje se třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud je to nezbytné pro provoz našich Služeb, pokud k tomu existuje zákonná povinnost nebo povolení, nebo pokud k tomu existuje jiný platný důvod.

Vaše osobní údaje můžeme předávat poskytovatelům služeb třetích stran v souvislosti s provozováním Služeb a se subdodavateli, jako jsou poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé databází, poskytovatelé automatizovaných marketingových řešení a konzultanti, včetně Společnost Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, a Přežít. Podrobné informace o těchto poskytovatelích naleznete v předchozí části.

Před předáním osobních údajů těmto poskytovatelům se ujistíme, že máme zavedenou smluvní dokumentaci, abychom zajistili, že budou poskytovat stejnou ochranu osobních údajů uživatelů, jak je uvedeno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Vaše údaje o sledování můžeme sdílet s partnery, pokud používáte naši technologii s jejich službami.

Jak je uvedeno v části 3, pokud budete komunikovat s řešením Beam prostřednictvím aplikace partnera, bude mít tento partner přístup k vašim datům sledování a bude je zpracovávat v souladu se svými vlastními postupy ochrany osobních údajů.

Pro upřesnění, partneři mají přístup pouze k datům sledování, nikoli k vašim videonahrávkám (další informace naleznete v části 4). Pro přístup k údajům o sledování musí partneři souhlasit s našimi Licenční podmínky SDK, které je v části 4.2 vyžadují, aby:

 • poskytovat uživatelům dostatečné informace;
 • získat předchozí výslovný a svobodně udělený souhlas uživatelů před použitím jejich údajů;
 • zajistit bezpečnost těchto údajů; a
 • dodržovat všechny platné zákony na ochranu soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem tak učinit.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit, máme-li na tom oprávněný zájem, například (i) reagovat na žádost soudního orgánu nebo v souladu se zákonnou povinností; (ii) vznést nebo bránit se proti nároku nebo žalobě; nebo (iii) v souvislosti s restrukturalizací, zejména pokud převedeme naše aktiva na jinou společnost.

 1. Mezinárodní transfery

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny mimo Švýcarsko a Evropskou unii, včetně zemí, které nezaručují stejnou úroveň ochrany údajů a soukromí jako Švýcarsko a Evropská unie.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány ve Švýcarsku a Evropské unii nebo přeneseny, uloženy nebo jinak zpracovány jinde, včetně USA nebo jakékoli jiné země, která nemusí nutně nabízet odpovídající úroveň údajů. ochranu uznávanou Švýcarskem a/nebo Evropskou unií. V takových případech zajistíme, aby byla zavedena vhodná ochranná opatření v souladu s platnými zákony na ochranu údajů, například tím, že se budeme spoléhat na standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí.

Pokud nám přenesete informace a údaje, výslovně se má za to, že s takovým přenosem údajů souhlasíte. V tomto ohledu si můžete vyžádat další informace a na požádání získat kopii příslušných záruk zasláním žádosti na kontaktní adresu uvedenou v části 14 níže.

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudou uloženy déle, než je nutné. 

Osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebude nutné, abychom mohli plnit účely uvedené v části 7 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Toto období se liší v závislosti na typu dotčených údajů a příslušných právních požadavcích. Jako pravidlo:

 • Jak je popsáno v části 4, neukládáme videozáznamy zachycené vašimi kamerami (zpracováváme pouze živé přenosy).
 • Sledovací údaje generované prostřednictvím řešení Beam jsou okamžitě anonymizovány (to znamená, že údaje s vámi nelze propojit).
 • Informace o vašem účtu jsou uchovávány tak dlouho, dokud je váš účet aktivní. Pokud smažete svůj uživatelský účet, informace o vašem účtu budou vymazány nebo anonymizovány ihned po takové události, pokud údaje nemusí být uchovávány z oprávněného důvodu (jako jsou důkazní nebo daňové účely);
 • Soubory protokolu jsou zpravidla automaticky mazány nebo anonymizovány do 30 dnů od jejich shromažďování, pokud je z oprávněného důvodu nemusíme uchovávat.
 1. Bezpečnostní

Udržujeme fyzické, technické a procesní záruky, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů.

Zavázali jsme se k zabezpečení vašich osobních údajů a zavedli jsme fyzická, administrativní a technická opatření navržená k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu k nim. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům na osoby, které je potřebují znát za účelem popsaným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Kromě toho používáme standardní bezpečnostní protokoly a mechanismy pro výměnu přenosu citlivých dat. Když do našeho řešení Beam zadáte citlivé informace, zašifrujeme je pomocí technologie TLS (Transport Layer Security).

Přestože podnikáme příslušné kroky k ochraně vašich osobních údajů, žádná IT infrastruktura není zcela bezpečná. Proto nemůžeme zaručit, že data, která nám poskytnete, jsou bezpečná a chráněná před veškerým neoprávněným přístupem třetích stran a krádeží. V tomto ohledu se zříkáme jakékoli odpovědnosti.

Internet je globální prostředí. V důsledku toho, pokud nám budou informace zasílány elektronicky, mohou být taková data přenášena mezinárodně přes internet v závislosti na vaší poloze. Internet není bezpečné prostředí a toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na naše používání vašich osobních údajů, pouze pokud jsou pod naší kontrolou. Vzhledem k přirozené povaze internetu jsou veškeré internetové přenosy prováděny na vaše vlastní riziko.

Pokud máme rozumné důvody se domnívat, že vaše osobní údaje získala neoprávněná osoba, a platné zákony vyžadují oznámení, neprodleně vás o porušení informujeme e-mailem (pokud jej máme) a/nebo jakýmkoli jiným komunikačním kanálem. (včetně zveřejnění upozornění na řešení Beam).

 1. Jak používáme soubory cookie nebo jiné analytické nástroje

V souvislosti s tím nepoužíváme soubory cookie na řešení paprsku.

Cookies jsou malé soubory písmen a čísel stažené do vašeho počítače, když vstoupíte na určité webové stránky. Obecně platí, že soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat počítač uživatele. Mohou být použity ke sledování a analýze toho, jak uživatelé interagují s webovou stránkou nebo jinou službou, k jejímu vylepšení a jejím funkcím a/nebo k přizpůsobení v závislosti na interakcích uživatelů. Pro více informací o cookies navštivte prosím webovou stránku http://www.allaboutcookies.org.

Ve vztahu k řešení Beam nepoužíváme soubory cookie.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, a můžete požadovat zejména jejich odstranění, aktualizaci nebo opravu.

Nestanoví-li zákon jinak, máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Můžete nás kontaktovat, abyste znali obsah těchto osobních údajů, ověřili jejich správnost a v rozsahu povoleném zákonem požádat o jejich doplnění, aktualizaci, opravu nebo vymazání. Máte také právo nás požádat, abychom ukončili jakékoli konkrétní zpracování osobních údajů, které mohly být získány nebo zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy, a máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování osobních údajů z oprávněných důvodů.

Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů, učiníme tak, pokud nebudeme muset vaše údaje uchovávat ze zákonných nebo jiných oprávněných důvodů. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které jsme zkopírovali, mohou zůstat v záložním úložišti po určitou dobu po vaší žádosti o smazání.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, vyžádáme si váš svobodně daný a konkrétní souhlas tím, že vám poskytneme informované a jednoznačné údaje týkající se vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat (aniž by takové odvolání ovlivnilo zákonnost zpracování provedeného před ním).

Výše uvedené neomezuje žádná další práva, která byste za určitých okolností mohli mít podle platných právních předpisů na ochranu údajů. Zejména pokud se GDPR vztahuje na zpracování vašich osobních údajů, GDPR vám jako subjektu údajů uděluje určitá práva, pokud jsou splněny příslušné požadavky:

 • Právo přístupu (15 GDPR) – máte právo na přístup a právo požadovat od nás kopie vašich osobních údajů.
 • Právo na opravu (16 GDPR) – máte právo nás požádat o opravu osobních údajů, které považujete za nepřesné. Máte také právo nás požádat o doplnění informací, které považujete za neúplné.
 • Právo na výmaz (17 GDPR) – máte právo nás za určitých okolností požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování (18 GDPR) – máte právo nás požádat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů (20 GDPR) – máte právo požádat, abychom za určitých okolností předali osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jiné organizaci nebo vám.
 • Právo vznést námitku proti zpracování (21 GDPR) – za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech. V takovém případě již osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Za uplatnění svých práv zpravidla nemusíte platit žádné poplatky a na vaši žádost odpovíme do jednoho měsíce.

Další podrobnosti o vašich právech naleznete v částech 5 a 7 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s každou činností zpracování, kterou provádíme. Chcete-li uplatnit některé ze svých práv nebo o nich chcete získat další informace, kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktu (viz část 14).

Máte právo podat stížnost příslušnému orgánu.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, kromě výše popsaných práv.

Ačkoli to není povinné, doporučujeme, abyste nás nejprve kontaktovali, protože bychom mohli být schopni odpovědět na váš požadavek přímo.

Vaše práva podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)

Pokud jste obyvatelem Kalifornie a používáte služby, kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA) vám může poskytnout právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich výmaz.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás požádat, abychom:

 • vám sdělí následující informace za období 12 měsíců předcházejících vaší žádosti:
 • kategorie a konkrétní části osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, a kategorie osobních údajů, které jsme prodali (viz oddíly 4 a 7 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů);
 • kategorie zdrojů, ze kterých jsme tyto osobní údaje shromáždili (viz oddíl 4 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů);
 • obchodní nebo komerční účel pro shromažďování nebo prodej osobních údajů o vás (viz oddíly 6 a 7 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů); a
 • kategorie třetích stran, kterým jsme prodali nebo jinak zpřístupnili osobní údaje (viz oddíl 8 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů).
 • odstranit osobní údaje, které jsme od vás shromáždili; nebo
 • odhlásit se z jakéhokoli budoucího prodeje osobních údajů o vás.

Kromě toho mohou uživatelé Služeb, kteří jsou obyvateli Kalifornie a mladší 18 let, požádat o odstranění obsahu, který zveřejnili.

Osobní údaje uživatelů neprodáváme třetím stranám pro záměry a účely CCPA.

Pro uplatnění práva požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich výmaz naleznete na kontaktních údajích v části 14 níže. Nediskriminujeme na základě výkonu jakýchkoli práv na ochranu osobních údajů, která můžete mít podle tohoto oddílu, a na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

Všechny žádosti musí být v předmětu e-mailu označeny „Žádost o odstranění v Kalifornii“. Všechny žádosti musí obsahovat popis obsahu, který chcete odstranit, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, abychom mohli tento obsah najít. Nepřijímáme žádosti o odstranění v Kalifornii prostřednictvím poštovní pošty, telefonu nebo faxu. Neneseme odpovědnost za oznámení, která nejsou řádně označena nebo odeslána, a pokud neposkytnete dostatečné informace, nemusíme být schopni odpovědět. Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek nezaručuje úplné nebo úplné odstranění materiálu. Například materiály, které jste zveřejnili, mohou být znovu publikovány nebo znovu zveřejněny jiným uživatelem nebo třetí stranou.

 1. Kontaktujte nás

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly použity způsobem, který není v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů, nebo pokud máte jakékoli dotazy nebo dotazy týkající se shromažďování nebo zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 1. Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může podléhat změnám. Jakékoli změny nebo doplnění zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, které se vás týkají, vám budou sděleny prostřednictvím vhodného kanálu v závislosti na tom, jak s vámi běžně komunikujeme (včetně e-mailu a/nebo prostřednictvím řešení Beam, např. , vyskakovací okna nebo jiné oznamovací mechanismy). Pokud s provedenými změnami nesouhlasíte, musíte přestat přistupovat k dotčeným službám a/nebo je používat.

 

____________________________________________

 

Naposledy aktualizováno: 7. října 2021.