РЕШЕНИЕ ЗА ЛЪЧ ЗА ОЧИ | Съобщение за поверителност

 1. Въведение

Ние осъзнаваме важността на вашата поверителност и прозрачността при нашата обработка на вашите лични данни.

В Eyeware Tech SA (ние, нашите или Очни очила), ние признаваме важността на вашата поверителност и прозрачността при нашата обработка на вашите лични данни.

Това известие за поверителност (Съобщение за поверителност) Ви информира за личните данни, които събираме и обработваме във връзка с предоставянето на нашето Beam Solution ( Решение за лъч) и/или услугите, предоставяни чрез Beam Solution (заедно с Beam Solution, нашите Услуги).

Като осъществявате достъп и използвате нашите Услуги, вие изрично потвърждавате, че можем да събираме и обработваме вашите лични данни в съответствие с това Уведомление за поверителност.

Това Уведомление за поверителност е включено и представлява неразделна част от нашата условия за ползване [https://beam.eyeware.tech/license.html] за решението за лъч (ToU). Всички термини с главни букви, които не са дефинирани в този документ, имат значението, което им е дадено в ToU.

 1. Кратка версия

Следва кратко резюме на (но не и заместител на) това Уведомление за поверителност:

 • Eyeware Tech SA е отговорен за обработката, като администратор, на вашите лични данни. Това Уведомление за поверителност обаче се отнася само за нашите дейности, а не за тези на доставчици на трети страни (дори ако се свързваме с техните услуги или ако те интегрират Beam Solution със собствените си приложения) (виж раздели 3 и 8);
 • Като част от нашата работа с Услугите, ние можем да осъществяваме достъп и/или събираме лични данни, които са ни предоставени от вас, или които събираме автоматично, когато взаимодействате с Услугите.
 • Ние обработваме такива лични данни в съответствие с швейцарските закони и други закони, приложими за нас, главно с цел предоставяне на нашите Услуги (виж раздел 4).
 • По-специално, за да ви предоставим Услугите, ние изчисляваме в реално време данни за проследяване на главата, лицето и очите (Данни за проследяване) с помощта на камерата на вашето устройство. Докато правим това, ние не записвайте и не съхранявайте вашите видеозаписи. Ако интегрирате нашата технология с вашето собствено съдържание (като видео), ние също няма да записваме или осъществяваме достъп до такова съдържание (виж раздели 4 и 10);
 • Можем също така да обработваме вашите лични данни, за да комуникираме с вас, да изпращаме нашия бюлетин, да анализираме и подобряваме използването на нашите Услуги, да спазваме законовите си задължения и за другите законни цели, посочени в това Уведомление за поверителност (вижте раздел 7, както и раздели 5 и 6);
 • Вашите лични данни се съхраняват в Швейцария и/или в ЕС. Ние не ги споделяме с трети страни и не ги прехвърляме в чужбина, освен ако това не е необходимо за функционирането на нашите Услуги и е разрешено от приложимите закони. Това може да бъде например, когато използваме доставчици на услуги или трябва да взаимодействаме с трети страни, за да извършваме нашите професионални дейности (виж раздели 8 и 9);
 • Ние не съхраняваме вашите лични данни във форма, която позволява вашата идентификация за по-дълго, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, посочени в това Уведомление за поверителност. Освен това, ние изобщо не съхраняваме видеозаписите, заснети от вашите камери (ние обработваме само емисиите на живо, за да генерираме данни за проследяване) (вж. раздел 10);
 • Ние прилагаме мерки за сигурност и се стремим да защитим вашите лични данни. Въпреки това, никоя ИТ инфраструктура не е напълно защитена и не можем да гарантираме, че нашата е (вж раздел 11);
 • Можете да се свържете с нас ([email protected]), за да упражните правата си, свързани с вашите лични данни (вж. раздели 13 и 14).
 1. Кой е отговорен за обработката на Вашите лични данни

Eyeware Tech SA, Rue Marconi 19, 1920 Martigny, Швейцария, е отговорен за обработката, като администратор, на вашите лични данни. Ще намерите нашите данни за контакт по-долу в раздел 14.

Това Уведомление за поверителност се отнася само за обработка, извършена от или от наше име. Въпреки че можем да предоставяме връзки към уебсайтове, съдържание или услуги на трети страни, ние не носим отговорност за техните политики по отношение на личните данни. При такива обстоятелства събирането и използването на вашите лични данни се регулират от политиката за поверителност на тези доставчици трети страни, които трябва внимателно да прегледате, за да научите повече за техните практики за обработка на лични данни.

Вярваме, че решението за лъч трябва да бъде широко достъпно. За тази цел ние предоставяме инструменти на разработчиците и трети доставчици на услуги (нашите Партньори), което им позволява да интегрират нашата технология за проследяване на очите в собствените си продукти. Когато го правят (и при условие че приемат нашите Условия за лицензиране на SDK [https://beam.eyeware.tech/sdk-license.html]; повече за това в Раздел 8), партньорите могат да получат достъп до данните за проследяване (поза на главата, координати на погледа) и да създават свои собствени интерактивни приложения.

Ако сте потребител или клиент на някой от нашите партньори (а Потребител на партньор), моля, прочетете следното: това Уведомление за поверителност не се отнася за това как нашите партньори събират и използват вашите лични данни. Ако искате да направите някакви искания или запитвания относно вашите лични данни, моля, свържете се директно с такъв(и) партньор(и). Например, ако искате да поискате достъп, коригиране, изменение или изтриване на неточни лични данни, които първоначално са били събрани от някой от нашите партньори, моля, насочете запитването си към съответния партньор.

 1. Събиране на лични данни

Ние събираме личните данни, които ни предоставяте.

Ние събираме личните данни, които ни предоставяте, когато използвате нашите Услуги, например когато общувате с нас, чрез уеб формуляри, които попълвате, или когато се абонирате за нашия бюлетин.

Задължително е да попълните полетата с данни, обозначени със звездичка. Ако едно или повече задължителни полета за данни не са попълнени, ние няма да можем да предоставим достъп до нашите Услуги. Не е необходимо да попълвате незадължителните полета за данни, за да получите достъп до нашите Услуги.

Ние събираме данни за проследяване на главата и очите в реално време, без да съхраняваме никакви видеозаписи и без да събираме друга лична информация по време на този процес.

Когато използвате Beam Solution, като използвате канала на камерата на вашето устройство, Beam Solution автоматично изчислява позата на главата и лицето ви, както и координатите на погледа (данни за проследяване). Изчислението се извършва в реално време и се извършва директно на вашето устройство. Видеоклиповете, записани с вашата камера, не се прехвърлят към нашите услуги и ние нито ги записваме, нито съхраняваме.

Ние събираме само резултатите от това изчисление (Проследяващите данни), които са необходими за предоставяне на нашата технология (и услугите на нашите партньори). Ние не съхраняваме данни за проследяване по начин, който ни позволява да ви идентифицираме, и не ги свързваме с друга информация за вас.

Ние не събираме вашето съдържание, като видео потоци.

Можете да интегрирате нашата технология за проследяване на очите с вашето собствено съдържание, като видео потоци.

По правило ние не съхраняваме и не обработваме вашето съдържание.

Единствените изключения от това правило се отнасят до допълнителни услуги, които може да поискате, които изискват достъп до вашето съдържание. В такива случаи ние ще ви информираме предварително за вашите дейности по обработване.

Определени лични данни също се събират по автоматизиран начин.

Ние също така автоматично събираме регистрационни файлове и аналитични данни за вашите дейности, както е описано допълнително в това Уведомление за поверителност. Можете да дефинирате определени пълномощия, свързани с автоматичното събиране на вашите лични данни, когато конфигурирате устройството си според наличните функции.

 1. Как обработваме вашите лични данни

Ние обработваме вашите лични данни чрез автоматизирани средства за целите, посочени в това Уведомление за поверителност и в съответствие с приложимото законодателство.

Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, по-специално швейцарските закони за защита на данните и, доколкото те се отнасят за нас, други закони за защита на данните, като например Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) или негов еквивалент в Обединеното кралство, използвайки компютри или компютърни инструменти, в съответствие с целите, посочени в това Уведомление за поверителност.

Ние не обработваме вашите лични данни, за да създадем профил за вас (профилиране). Ние също така не вземаме решения изключително въз основа на автоматизирана обработка, която има правни последици върху субектите на данни или ги засяга значително (автоматизирано индивидуално решение).

Можем да комбинираме вашите лични данни с друга информация (обобщена) или да изтрием всяка информация, която ни позволява да ви идентифицираме (анонимизираме), така че вече да не се счита за лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на данните, в който случай това Уведомление за поверителност вече няма прилагаме и можем да използваме такива данни за цели, които не са предвидени в това Уведомление за поверителност (напр. за сравнителен анализ или аналитични цели, или за развиват и предлагане на пазара на нови услуги). Можете да възразите срещу анонимизирането или обобщаването на вашите лични данни за тази цел по всяко време (вижте раздел 13 по-долу за допълнителна информация относно вашите права).

Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп, разкриване, модификация, промяна или унищожаване на вашите лични данни, както е посочено в раздел 11 по-долу.

 1. На кое правно основание обработваме Вашите лични данни

Ние обработваме вашите лични данни само ако имаме валидно правно основание за това.

Ние ще обработваме вашите лични данни само ако имаме валидно правно основание за това. В зависимост от извършената дейност по обработване, ние ще обработваме вашите лични данни само ако:

 • Обработката е необходима за изпълнение на нашите договорни задължения към вас или за предприемане на преддоговорни стъпки по ваше искане (Договорна необходимост);

Такъв е случаят по-специално, когато обработването на личните ви данни е строго изисквано за предоставяне на Услугите, както е посочено допълнително в раздел 7 по-долу. Когато се прилага GDPR, договорната необходимост се основава на член 6, параграф 1, буква б) от GDPR;

 • Обработката е необходима за изпълнението на нашите законни интереси и само доколкото вашите интереси или основни права и свободи не изискват от нас да се въздържаме от обработване (Законен интерес);

Нашите законни интереси включват по-специално (i) гарантиране, че нашите Услуги се предоставят по ефективен и сигурен начин (например чрез вътрешен анализ на стабилността и сигурността на Услугите, актуализации и отстраняване на неизправности, както и услуги за поддръжка); (ii) подобряване и развитие на Услугите (включително наблюдение на използването на нашите Услуги и за статистически цели); (iii) да се възползваме от рентабилни услуги (напр. можем да изберем да използваме определени услуги, предлагани от доставчици, вместо да предприемаме дейността сами); и (iv) постигане на нашите корпоративни цели. Когато се прилага GDPR, законният интерес се основава на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR;

 • Получихме вашето предварително съгласие по ясен и недвусмислен начин (Съгласие);

Когато се прилага GDPR, съгласието се основава на член 6, параграф 1, буква а) GDPR;

 • Обработката е необходима за спазване на нашите законови или регулаторни задължения (Правно задължение);

И накрая, ние ще обработваме вашите лични данни, ако законът ни изисква да го направим, както е посочено допълнително в раздел 7 по-долу. Когато се прилага GDPR, правното задължение се основава на член 6(1)(c) GDPR.

 1. Цели, за които обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме вашите лични данни за законни и ясно идентифицирани цели:

Вашите лични данни се събират и обработват за целите на функционирането на Услугите и за другите законни цели, изрично посочени по-долу, само до степента, която е подходяща за постигане на тези цели, и не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тях.

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

Да работи с Beam Solution и да предоставя свързаните Услуги.

Ние основно обработваме личните ви данни, за да предоставим Услугите, въз основа на нашата договорна необходимост от това, включително за взаимодействие с вас, предоставяне на исканите Услуги, както и за целите на управление на клиенти и потребители.

В допълнение към личните данни, които предоставяте, когато взаимодействате с Beam Solution, и данните за проследяване, които събираме с помощта на камерата на вашето устройство (вижте раздел 4 за допълнителна информация относно това), ние автоматично събираме техническа информация за вашите взаимодействия с Услугите, като като локален IP адрес, съдържанието, до което е осъществен достъп, датата и часа на достъп, информация за вашия тип устройство и операционна система, вашите предпочитания или друга информация, свързана с взаимодействието ви с Beam Solution, включително вашите данни за навигация в Beam Решение. Ние обработваме тези данни, за да установим връзка с вашето устройство през интернет, за да оценим използването на Beam Solution и да управляваме неговата стабилност и сигурност, въз основа на нашия законен интерес да направим това.

За да се свърже с вас и да отговори на вашите запитвания и да ви позволи да взаимодействате с други потребители.

Имате възможност да се свържете с нас чрез Beam Solution по имейл. В този контекст ние обработваме данните, които ни предоставяте (включително вашата информация за контакт и предмета на заявката). Тези данни се използват с цел предоставяне на исканата информация и услуги, въз основа на нашата договорна необходимост.

Можете също така да изберете да използвате услугите на трети страни чрез нашето Beam Solution, като напр Дискорд, за да взаимодействате с други потребители. В такъв случай са приложими декларациите за поверителност на тези доставчици.

За да ви изпратим нашия бюлетин и друга рекламна информация.

Ако се абонирате за нашия бюлетин, ние ще съберем вашите данни за контакт (име и имейл адрес) и ще ги използваме, за да ви предоставим нашия бюлетин, въз основа на вашето съгласие. Можете да се отпишете от услугата за бюлетин по всяко време, като в този случай вашите данни за контакт ще бъдат изтрити.

Ние обработваме момента на регистрация и потвърждението ви за избор въз основа на нашето законово задължение да демонстрираме съответствие. Ние също така анализираме използването на нашия бюлетин, напр. дали сте го отворили или сте щракнали върху определени връзки, и обработваме тези данни, за да оптимизираме и подобрим нашия бюлетин въз основа на нашия законен интерес.

Ние използваме услугите на трети страни на Mailchimp, за да предоставим нашата услуга за бюлетин, която ще има достъп до вашите данни за вход, за да ви предостави услугата. Неговите декларации за поверителност са приложими във връзка с това, което ще намерите тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Независимо от вашия абонамент за нашия бюлетин, ние може също да се свържем с вас по имейл, за да ви информираме за нашите дейности, ако преди това сте се абонирали за използването на нашите Услуги, ако не сте възразили срещу съответното използване на вашия имейл адрес. Можете да възразите срещу използването на вашия имейл адрес за тази цел по всяко време, като се свържете с нас (вижте подробности за контакт в раздел 14). Правното основание за съответната обработка на вашите данни е нашият законен интерес да рекламираме определени оферти за продажба и дейности, свързани с предишните ни взаимодействия с вас.

За вътрешен анализ и статистически цели с цел подобряване на нашите Услуги.

Освен ако не възразите срещу такова обработване, ние можем да обработваме вашите лични данни, по-специално данни, свързани с използването на нашите Услуги и вашите предпочитания (напр. съдържанието, до което сте осъществили достъп, дата и час на достъп и вашите предпочитания), за вътрешен анализ и статистически цели , за да разберем по-добре нуждите на нашите потребители, да оптимизираме тяхното изживяване и като цяло да подобрим ергономията и функционалността на нашите Услуги. Можете да възразите срещу подобни обработващи дейности по всяко време (вижте раздел 13 по-долу за допълнителна информация относно вашите права).

Ние не свързваме тази информация с вас или вашия акаунт. Ние използваме инструменти за анализ, предоставени от известни доставчици на пазара – като стандартния статистически инструмент на Apple, Google Analytics, Mixpanel, Survicate и Firebase – които ни предоставят само обобщени или анонимни данни, които не могат да бъдат идентифицирани. Политиката за поверителност на тези доставчици на услуги е приложима в този контекст. Ще намерите информация за техните практики за поверителност и как да се откажете от техните аналитични бисквитки, като щракнете върху следните връзки: Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, Survicate.

За да се съобразим с другите ни законови задължения или за други законни интереси.

Можем допълнително да обработваме вашите лични данни, ако имаме законово задължение за това или за други законни интереси. Това ще бъде например, ако трябва да разкрием определена информация на публични органи или да запазим такава информация за данъчни или счетоводни цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Личните данни, които обработваме за тази цел, са тези, които сме събрали за една от целите, посочени другаде в този раздел 7. Ние съхраняваме личните данни за срока на наложеното ни правно задължение.

Ако сме получили вашето съгласие.

В допълнение към горното, ние може да обработваме личните ви данни, ако сме получили предварителното ви недвусмислено съгласие за конкретни цели. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, но това не засяга данните, обработени преди оттеглянето.

 1. Обстоятелствата, при които споделяме вашите лични данни с трети страни

Може да споделим вашите лични данни с трети страни, ако това е необходимо за функционирането на нашите Услуги, ако има законово задължение или разрешение за това, или ако има друга основателна причина за това.

Можем да прехвърлим вашите лични данни на трети страни доставчици на услуги във връзка с функционирането на Услугите и с подизпълнители като доставчици на ИТ услуги, доставчици на облачни услуги, доставчици на бази данни, доставчици на автоматизирани маркетингови решения и консултанти, вкл. Apple Inc, Google Analytics, Firebase, Mixpanel, и Survicate. Подробна информация за тези доставчици можете да намерите в предишния раздел.

Преди да прехвърлим лични данни на тези доставчици, ние се уверяваме, че разполагаме с договорната документация, за да гарантираме, че те ще осигурят еднаква защита на личните данни на потребителите, както е посочено в това Уведомление за поверителност.

Може да споделяме вашите данни за проследяване с партньори, ако използвате нашата технология с техните Услуги.

Както е посочено в раздел 3, ако взаимодействате с Beam Solution чрез приложението на партньор, този партньор ще има достъп до вашите данни за проследяване и ще ги обработва в съответствие със собствените си практики за поверителност.

За по-голяма яснота, Партньорите имат достъп само до Данните за проследяване, но не и до вашите видеозаписи (за повече информация относно това вижте Раздел 4). За достъп до данните за проследяване, партньорите трябва да се съгласят с нашите Условия за лицензиране на SDK, което изисква от тях в раздел 4.2 да:

 • предоставяне на достатъчно информация на потребителите;
 • да получи предварително изрично и свободно дадено съгласие на потребителите, преди да използва техните данни;
 • гарантират сигурността на тези данни; и
 • спазват всички приложими закони за поверителност.

Можем също така да разкрием вашите лични данни на трети страни, когато имаме законово задължение да го направим или законен интерес да го направим.

Можем също да разкрием вашите лични данни, когато имаме законен интерес да го направим, например (i) да отговорим на искане от съдебен орган или в съответствие със законово задължение; (ii) за предявяване или защита срещу иск или дело; или (iii) в контекста на преструктуриране, по-специално ако прехвърлим нашите активи на друго дружество.

 1. Международни трансфери

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити извън Швейцария и Европейския съюз, включително на държави, които не гарантират същото ниво на защита и поверителност на данните като Швейцария и Европейския съюз.

Личните данни, които събираме от вас, могат да бъдат съхранявани и обработвани в Швейцария и Европейския съюз, или прехвърляни към, съхранявани или обработвани по друг начин другаде, включително в САЩ или която и да е друга страна, която може да не предлага непременно адекватно ниво на данни защита, призната от Швейцария и/или Европейския съюз. В такива случаи ще гарантираме наличието на подходящи предпазни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данните, например като разчитаме на стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия.

Ако ни предавате информация и данни, изрично се счита, че сте съгласни с такива трансфери на данни. Можете да поискате допълнителна информация в това отношение и да получите копие от съответните предпазни мерки при поискване, като изпратите искане на адреса за контакт, посочен в раздел 14 по-долу.

 1. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да се съхраняват по-дълго от необходимото. 

Ще изтрием или анонимизираме лични данни веднага щом вече не е необходимо да изпълняваме целите, посочени в раздел 7 от това Уведомление за поверителност. Този период варира в зависимост от вида на съответните данни и приложимите законови изисквания. Като правило:

 • Както е описано в раздел 4, ние не съхраняваме видеозаписи, заснети от вашите камери (обработваме само емисиите на живо).
 • Данните за проследяване, генерирани чрез Beam Solutions, незабавно се анонимизират (което означава, че данните не могат да бъдат свързани с вас).
 • Информацията за вашия акаунт се запазва, докато акаунтът ви е активен. Ако изтриете потребителския си акаунт, информацията за вашия акаунт ще бъде изтрита или анонимизирана веднага след такова събитие, освен ако данните не трябва да бъдат запазени по основателна причина (като доказателствени или данъчни цели);
 • Регистрационните файлове като правило се изтриват автоматично или анонимизират в рамките на 30 дни след събирането им, освен ако не трябва да ги запазим по уважителна причина.
 1. Сигурност

Ние поддържаме физически, технически и процедурни гаранции, за да защитим вашите лични данни.

Ние сме ангажирани със сигурността на вашите лични данни и сме въвели физически, административни и технически мерки, предназначени да поддържат сигурността на вашите лични данни и да предотвратяват неоторизиран достъп до тях. Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни до тези лица, които трябва да ги знаят за целта, описана в това Уведомление за поверителност. В допълнение, ние използваме стандартни протоколи за сигурност и механизми за обмен на предаването на чувствителни данни. Когато въвеждате чувствителна информация в нашето Beam Solution, ние я криптираме с помощта на технологията Transport Layer Security (TLS).

Въпреки че предприемаме подходящи стъпки за защита на вашите лични данни, никоя ИТ инфраструктура не е напълно защитена. Следователно не можем да гарантираме, че данните, които ни предоставяте, са безопасни и защитени от всякакъв неоторизиран достъп и кражба на трети страни. Ние се отказваме от всякаква отговорност в това отношение.

Интернет е глобална среда. В резултат на това, като ни изпращате информация по електронен път, тези данни могат да бъдат прехвърлени в международен план по интернет в зависимост от вашето местоположение. Интернет не е сигурна среда и това Уведомление за поверителност се прилага за използването от наша страна на вашите лични данни, след като те са само под наш контрол. Предвид присъщата природа на интернет, всички интернет предавания се извършват на ваш собствен риск.

Ако имаме разумни причини да смятаме, че вашите лични данни са били придобити от неупълномощено лице и приложимото законодателство изисква уведомление, ние незабавно ще ви уведомим за нарушението по имейл (ако имаме такъв) и/или по друг канал за комуникация (включително чрез публикуване на известие в Beam Solution).

 1. Как използваме бисквитки или други аналитични инструменти

Ние не използваме бисквитки във връзка да се решението на лъча.

Бисквитките са малки файлове с букви и цифри, които се изтеглят на вашия компютър, когато влизате в определени уебсайтове. Като цяло бисквитките позволяват на уебсайта да разпознае компютъра на потребителя. Те могат да се използват за наблюдение и анализ на начина, по който потребителите взаимодействат при взаимодействията с уебсайт или друга услуга, за подобряване на него и неговите функционалности и/или за персонализирането им в зависимост от взаимодействията на потребителите. За повече информация относно бисквитките, моля, посетете уебсайта http://www.allaboutcookies.org.

Ние не използваме бисквитки във връзка с Beam Solution.

 1. Вашите права по отношение на обработката на вашите лични данни

Имате право на достъп до вашите лични данни, които обработваме, и може да поискате по-специално те да бъдат премахнати, актуализирани или коригирани.

Освен ако законът не предвижда друго, имате право да знаете дали обработваме личните ви данни. Можете да се свържете с нас, за да разберете съдържанието на такива лични данни, да проверите тяхната точност и до степента, разрешена от закона, да поискате те да бъдат допълнени, актуализирани, коригирани или изтрити. Също така имате право да поискате от нас да прекратим всяка конкретна обработка на лични данни, които може да са били получени или обработени в нарушение на приложимото законодателство, и имате право да възразите срещу всяка обработка на лични данни по основателни причини.

Ако поискате да изтрием вашите лични данни от нашите системи, ние ще го направим, освен ако не се наложи да запазим данните ви по законови или други законни причини. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която сме копирали, може да остане в архивно хранилище за известен период от време след вашата заявка за изтриване.

Когато разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашите лични данни, ние ще търсим вашето свободно дадено и конкретно съгласие, като ви предоставяме информирани и недвусмислени указания, свързани с вашите лични данни. Можете да оттеглите по всяко време такова съгласие (без това оттегляне да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това).

Горното не ограничава други права, които може да имате съгласно приложимото законодателство за защита на данните при определени обстоятелства. По-специално, ако GDPR се прилага за обработката на вашите лични данни, GDPR ви предоставя определени права като субект на данните, ако са изпълнени съответните изисквания:

 • Право на достъп (15 GDPR) – имате право на достъп и да поискате от нас копия на вашите лични данни.
 • Право на поправка (16 GDPR) – имате право да поискате от нас да коригираме личните ви данни, които смятате за неточни. Също така имате право да поискате от нас да допълним информацията, която смятате за непълна.
 • Право на изтриване (17 GDPR) – имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни при определени обстоятелства.
 • Право на ограничаване на обработката (18 GDPR) – имате право да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни при определени обстоятелства.
 • Право на преносимост на данни (20 GDPR) – имате право да поискате да прехвърлим в структуриран, често използван и машинно четим формат личните данни, които сте ни предоставили, на друга организация или на вас при определени обстоятелства.
 • Право на възражение срещу обработката (21 GDPR) – имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на нашите законни интереси, при определени обстоятелства. В такъв случай ние повече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или когато обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

По правило не сте длъжни да плащате никакви такси за упражняване на правата си и ние ще отговорим на вашето искане в рамките на един месец.

Ще намерите допълнителни подробности за вашите права в раздели 5 и 7 от това Уведомление за поверителност във връзка с всяка дейност по обработване, която извършваме. Ако искате да упражните някое от правата си или искате допълнителна информация за тях, моля, свържете се с нас, като използвате посочения по-долу контакт (вижте раздел 14).

Имате право да подадете жалба до компетентния орган.

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме вашите лични данни, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка на вашето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, в допълнение към правата, описани по-горе.

Въпреки че това не е задължително, препоръчваме ви първо да се свържете с нас, тъй като може да успеем да отговорим директно на вашата заявка.

Вашите права съгласно Калифорнийския закон за поверителност на потребителите (CCPA)

Ако сте жител на Калифорния, използвайки Услугите, Законът за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) може да ви предостави правото да поискате достъп и изтриване на вашите лични данни.

Ако сте жител на Калифорния, можете да поискате от нас:

 • да ви разкрие следната информация, обхващаща 12-те месеца, предхождащи вашето искане:
 • категориите и конкретните части от личната информация, които събрахме за вас, и категориите лична информация, която продадохме (вижте раздели 4 и 7 от това Уведомление за поверителност);
 • категориите източници, от които сме събрали такава лична информация (вижте раздел 4 от това Уведомление за поверителност);
 • бизнес или търговска цел за събиране или продажба на лична информация за вас (вижте раздели 6 и 7 от това Уведомление за поверителност); и
 • категориите трети страни, на които продадохме или по друг начин разкрихме лична информация (вижте раздел 8 от това Уведомление за поверителност).
 • изтриване на лична информация, която сме събрали от вас; или
 • да се откажете от всяка бъдеща продажба на лична информация за вас.

В допълнение, потребителите на Услугите, които са жители на Калифорния и под 18 години, могат да поискат и да получат премахване на публикуваното от тях съдържание.

Ние не продаваме лични данни на потребителите на трети страни за намеренията и целите на CCPA.

За да упражните правото си да поискате достъп и изтриване на вашите лични данни, моля, вижте данните за контакт в раздел 14 по-долу. Ние не дискриминираме въз основа на упражняването на каквито и да било права за поверителност, които може да имате съгласно този раздел, и ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Всички заявки трябва да бъдат обозначени като „Заявка за премахване в Калифорния“ в реда за тема на имейла. Всички заявки трябва да предоставят описание на съдържанието, което искате да премахнете, и информация, достатъчна, за да ни позволи да намерим това съдържание. Ние не приемаме заявки за преместване в Калифорния чрез пощенска поща, телефон или факс. Не носим отговорност за известия, които не са етикетирани или изпратени правилно и може да не успеем да отговорим, ако не предоставите адекватна информация. Моля, имайте предвид, че вашата заявка не гарантира пълно или цялостно премахване на материала. Например материалите, които сте публикували, могат да бъдат повторно публикувани или повторно публикувани от друг потребител или трета страна.

 1. Свържете се с нас

Ако смятате, че вашите лични данни са били използвани по начин, който не е в съответствие с това Уведомление за поверителност, или ако имате въпроси или въпроси относно събирането или обработката на вашите лични данни, моля свържете се с нас на [email protected].

 1. Актуализации на това Уведомление за поверителност

Това Уведомление за поверителност може да подлежи на изменения. Всички промени или допълнения в обработката на лични данни, както е описано в това Уведомление за поверителност, засягащи Вас, ще Ви бъдат съобщени чрез подходящ канал, в зависимост от това как обикновено комуникираме с Вас (включително по имейл и/или чрез Решението за лъч, напр. банери , изскачащи прозорци или други механизми за уведомяване). Ако не сте съгласни с направените промени, трябва да спрете достъпа и/или използването на засегнатите Услуги.

 

____________________________________________

 

Последна актуализация: 07 октомври 2021 г.